14 september 2021

Åter framåt för den Sörmländska vården

Den Sörmländska sjukhusvården tar åter kliv framåt enligt undersökningen nationell patientenkät 2021. Inom samtliga frågeområden förbättras resultaten mer än rikssnitt. De allra flesta patienter är nöjda med sin vård, män och äldre något mer så än kvinnor och yngre. Sörmlands resultat ligger dock fortfarande strax under genomsnitt vilket innebär att det finns områden att förbättra.

- Det är bra att nöjdheten fortsätter att öka, man ska känna sig trygg med den sörmländska vården och bli väl bemött och omhändertagen, säger Jonas Lindeberg (VfP), Hälso- och sjukvårdsregionråd.

Inom så gott som samtliga områden förbättras resultaten för den Sörmländska öppen- och slutenvården i undersökningen nationell patientenkät 2021. Frågeområdena gäller patientens upplevelse av emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap, tillgänglighet samt helhetsintrycket.

Nära 9 av 10 av de tillfrågade upplever att de är nöjda med helhetsintrycket av sitt öppenvårdsbesök, ett resultat som förbättrats successivt i mätningarna sedan 2016. Även slutenvårdens resultat redovisar i huvudsak nöjda patienter. Resultaten för öppenvården är dock genomgående något högre. Inom öppenvården är patienterna allra mest nöjda med personalens bemötande, medan emotionellt stöd får enskilt högst betyg av patienterna i slutenvården utöver det sammanvägda resultatet för helhetsintryck.
- Vi har en mycket god hälso- och sjukvård i Sörmland och har lyckats upprätthålla en bra verksamhet även under en pandemi som drabbat oss hårt. Inom flera medicinska områden är våra resultat bland de bästa i landet enligt flera kvalitetsregister. Det är glädjande att vi går framåt även i nationella patientenkäten även om upplevelsen hos våra patienter fortfarande visar att vi har förbättringar att göra, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Inom öppenvården svarar 9 av 10 att de kan rekommendera mottagningen till någon annan. Samma siffra för slutenvården är något lägre. Resultaten visar att män generellt är mer nöjda med sin sjukhusvård än kvinnor och att äldre patienter i regel är mer nöjd med sin vård än yngre.

Fakta
Syftet med Nationell patientenkät är i första hand att resultaten ska ligga till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett patientperspektiv, men ger även underlag för ledning och styrning på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet.
Enkäten skickades ut till patienter som haft ett besök/vistelse i den öppna eller slutna specialiserade somatiska sjukhusvården under perioden mars och april 2021.

155 000 personer i Sverige, över 4000 i Sörmland, har delat med sig av sina erfarenheter av den vård de fått på något av Sveriges sjukhus. Majoriteten av patienterna, drygt 90 procent, har goda upplevelser av sina besök eller sjukhusvistelser, och anger att de fått ett bra bemötande av vårdpersonalen. Detta trots ett hårt tryck på vården under pandemin.

33BR