7 januari 2021

Åtgärder vidtas efter IVO:s kritik - men delar av beslutsunderlaget ifrågasätts

Region Sörmland vidtar en rad åtgärder efter kritik i den IVO-granskning angående vården av personer på särskilda boenden under våren. I regionens svar till IVO framförs samtidigt synpunkter på delar av det underlag och arbetssätt som använts i granskningen.

Region Sörmland har tillsammans med övriga regioner granskats när det gäller medicinsk vård och behandling av äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 på särskilt boende. I granskningsrapporten, som presenterades i slutet av november 2020, kritiserar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Region Sörmland.

Tyngd¬punkten i kritiken vänder sig mot brister i delaktighet, information och dokumentation samt brister i ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede, främst baserade på avsaknad av dessa uppgifter i journalgranskningen.
- Vi tar kritiken på stort allvar. I vår egen granskning har vi också konstaterat att dokumentationen i journaler i många fall har varit alltför kortfattad och att viss information saknas, till exempel om brukare och närstående blivit involverade avseende den planerade vården. I svaret redogör vi för de åtgärder som vi har vidtagit och kommer att vidta för att åtgärda bristerna IVO pekar på, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland.

Enligt IVO:s granskning har det funnit brister hos Region Sörmland om patienterna fått individuella bedömningar av sitt hälsotillstånd vid insjuknande i Covid-19. Region Sörmlands direktiv är, och var så även under våren 2020, att bedömning vid sjukdomstillstånd alltid skall vara individuell och utifrån individens egna önskemål rörande vårdnivå.
- En faktor som inte har belysts i granskningen är läkarkontinuitet, vilket är mycket viktigt för att ha god kännedom om brukarna på SÄBO och för att kunna göra individuella bedömningar. Läkarkontinuiteten på SÄBO i regionen är generellt hög, i synnerhet på de av IVO granskade boendena, säger Marie Bennermo, chef för patientsäkerhetsenheten.

Region Sörmland skriver i sitt svar att delar av den kritik som framförs, baserat på det begränsade underlag som IVO bygger sitt beslut på, är för långtgående. Särskilt vad gäller påståendet att ett generellt direktiv har utgått om att brukare ej skulle skickas till sjukhus. IVO har inte efterfrågat ytterligare faktaunderlag från regionen kring detta och något sådant generellt direktiv har inte utfärdats.

YSQF