16 januari 2023

Både goda och oroväckande signaler om Sörmlänningarnas hälsa

Den egna hälsan skattas högt men varierar beroende på bakgrund och livsvillkor. Rökningen minskar, snusning ökar kraftigt bland kvinnor och personer med fetma blir fler. Det visar resultaten i undersökningen Liv och Hälsa 2022.

Ungefär sju av tio sörmlänningar över 18 år skattar sin hälsa som bra eller mycket bra, men hälsan varierar beroende på bakgrund och livsvillkor. Kvinnor uppskattar i lägre utsträckning än män att de har en god hälsa, 63 respektive 70 procent. God hälsa är också vanligare bland personer med eftergymnasial utbildning eller med hög disponibel inkomst.

Andra faktorer som har ett samband med en god hälsa är positiva relationer, att ha någon att dela sina innersta känslor med, att ha personer i sin omgivning som kan hjälpa till vid händelse av praktiska problem eller sjukdom samt att känna tillit till andra människor.
- Större andel kvinnor besväras av ensamhet jämfört med män och yngre personer, 18–29 år. Personer, 85 år eller äldre, besväras av ensamhet och isolering i högre utsträckning, säger Susann Ericsson, Strateg folkhälsofrågor.

Övervikt och fetma fortsätter att öka. Andelen som har fetma är 21 procent och totalt sett är det ungefär lika vanligt förekommande bland kvinnor och män. Andel som har fetma är högst bland personer i åldern 50 - 69 år, där var fjärde person har fetma.

Andelen dagligrökare har minskat kraftigt under de senaste tjugo åren medan andelen som snusar har ökat. Sedan senaste mätperioden 2017 ses en ökning i andelen som snusar dagligen bland kvinnor och bland personer i åldern 18–29 år. En bättre folkhälsa ger inte bara fördelar för den enskilda individen utan också samhällsekonomiska vinster. Ett minskat tobaks- och riskbruk av alkohol gör att stora folksjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, KOL och diabetes kan minska.
- Hälsoekonomiska analyser visar att den minskade rökningen mellan 2017 och 2022 uppskattas innebära omkring 40 miljoner kronor i lägre kostnader för hälso- och sjukvård i regionerna som ingår i undersökningen respektive 19 miljoner kronor för vård och omsorg för kommunerna, säger Susann Ericsson.

Fakta Liv & hälsa:
Undersökningen är ett samarbete mellan regionerna Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro län (CDUST). Totalt skickades drygt 78 000 enkäter ut våren 2022 till slumpmässigt utvalda personer 18 år eller äldre, varav drygt 14 600 i Sörmland. Svarsfrekvensen var totalt 45 procent och i Sörmland var den 43 procent.

Totalt svarade cirka 35 000 personer i åldern 18 år eller äldre, i de fem länen på frågor om sin hälsa, levnadsvanor, livsvillkor och vårdutnyttjande i folkhälsoundersökningen. I dag, 16/1, presenteras vi de första resultaten från undersökningen i rapporten Liv & hälsa i Mellansverige och några faktablad med resultat för Sörmland.

Här presenteras löpande resultat från Liv & hälsa undersökningen 2022.

WSDQ