23 juni 2021

Barn som närstående i Sörmland behöver stärkt stöd

Barn med närstående som har exempelvis allvarlig psykisk sjukdom är i en sårbar och utsatt situation. De trivs sämre i skolan, har fler riskbeteenden och de trivs mindre med sin fritid, jämfört med barn som inte är lever i samma situation. Det visar resultaten från undersökningen Liv & hälsa ung undersökningen 2020.

Tusentals sörmländska barn i åldrarna 0–18 år växer upp som närstående till någon som har allvarlig fysisk/psykisk sjukdom/funktionsnedsättning, har ett beroende eller som plötsligt har avlidit. Forskning visar att detta är en särskilt sårbar grupp.

- Våra regelbundna enkäter kring sörmlänningarnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa är otroligt viktiga. Inte minst för att vi som region ska kunna arbeta målinriktat med att stärka våra barn och ungas hälsa. Här är barn som närstående en viktig målgrupp, säger Monica Johansson (S), ordförande i regionstyrelsen

Rapporten "Barn som närstående i Sörmland behöver stärkt stöd" betonar att det viktigt att vuxna i bland annat i hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst skapar rutiner för ett familjeorienterat förebyggande arbete med att ge stöd åt barn som är närstående.

- Det kan handla om att hjälpa familjen till samtal om problemen och låta barn ge uttryck för sin oro. Även att ge stöd för att barn ska ha möjligheter till kamratrelationer, intressen och stöd i skolarbetet är viktig. Resultatet ger oss bra underlag för att förstärka vårt nuvarande och långsiktiga arbete med barn som närstående i länet, säger Åsa Stålhane, strateg Region Sörmland.

Rapporten visar bland annat:
• barn som är närstående har sämre förutsättningar i skolan.
• användningen av alkohol, narkotika eller tobak är vanligare bland barn som är närstående
• två av fem barn som är närstående kan inte prata med sin mamma om saker som bekymrar dem - och andelen som kan prata med sin pappa är ännu lägre.
• barn som är närstående inte känner framtidstro i samma uträckning som barn som inte är närstående.
Läs hela rapporten här: https://samverkan.regionsormland.se/utveckling-och-samarbete/statistik/folkhalsoundersokningar/liv-och-halsa-ung-2020/

Innehållsansvarig: Åsa Stålhane
2G2A