16 juni 2021

Barnhälsovård - prioriterad hälsofrämjande insats trots pandemin

Barnhälsovården har varit prioriterad i Region Sörmland under pandemiåret och tillgången till barnhälsovården generellt har varit god. Barnen har dock haft mindre tillgång till att bli sedda i sin hemmiljö och föräldraskapsstöd i grupp har varit pausade på flera håll i länet. Detta samtidigt som alltfler föräldrar har ett ökat behov av stödjande insatser. Det visar rapporten för 2020 från barnhälsovården i Sörmland.

- Det är oerhört viktigt att fortsätta prioritera barnens hälsa och välmående i ljuset av pandemins konsekvenser. För att möta behoven vi ser i rapporten har regionstyrelsen tagit beslut om en åtgärdsplan som ska vara färdig i oktober i år, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

- Pandemin har gjort att förebyggande insatser till barn och deras familjer behövt ställas in från flera olika aktörer vilket påverkar de yngre barnens möjlighet till ett tidigt stöd i livet. Barnhälsovården har i uppdrag att tidigt uppmärksamma barn och föräldrars behov av stöd och insatser vilket blir en utmaning när samverkan kring de yngre barnen har fått stå tillbaka under pandemin, säger Sara Heimdal, vårdutvecklare inom barnhälsovården.

Under året har det pågått arbete för att öka tillgängligheten inom barnhälsovården, vars resurser har ökat över tid. Flertal barnavårds- och familjecentraler har tillgång till psykolog i verksamheten, fler logopeder har funnits ute på länets familjecentraler. Dessutom har pilotprojekt med gemensamma besök med folktandvården, teambesök med dietist, utveckling av föräldraskapsstöd i grupp och gemensamma hembesök med socialtjänsten genomförts runt om i regionen. Fler föräldrar har ett ökat behov av föräldraskapsstödjande insatser och andelen 4-åringar med övervikt och fetma ökar återigen jämfört med tidigare år.

- För att säkra och möjliggöra varje barns rätt till tidigt stöd i livet behövs en fortsatt resursstark barnhälsovård och ökad samverkan med andra aktörer för att nå målet med en jämlik hälsa för alla barn i Sörmland. Familjecentraler är en arena som gör en ökad samverkan och riktade insatser till barn och familj möjlig och en ökad etablering av dem behövs, säger Jennie Nimborg, enhetschef barnhälsovården.

SVWQ