31 mars 2022

Barnplatser inom vuxenpsykiatrins slutenvård

Region Sörmland fortsätter att ha två slutenvårdsplatser för barn i en avgränsad del inom vuxenpsykiatrin. Detta då behovet är stort och situationen likadan i hela landet. Lösningen väljs trots att den inte är optimal sett ur barnens perspektiv.

Det är i det närmaste fullbelagt på alla barn- och ungdomspsykiatravdelningar (BUP) i Sverige. Det har blivit allt svårare med vårdplatser och näst intill omöjligt att ordna slutenvårdsplats inom BUP. Till stor del beror detta på den ökande andelen svårt sjuka anorexipatienter i landet. Patienter som i större utsträckning än tidigare behöver slutenvård, dessutom ofta med långa vårdtider. Även i Sörmland syns en ökning av antalet sjuka patienter med problematiken.

Totalt finns 148 vårdplatser inom BUP slutenvård i Sverige och det vårdas ungefär 2 500 barn inom BUP slutenvård varje år. I Sörmland vårdas mellan 16 till 45 individer per år utomläns och mellan 8 - 50 individer inom vuxenpsykiatrin i Sörmland per år. BUP Sörmland har sedan 2008 inga egna slutenvårdsplatser utan har avtal med Region Västmanland och Region Östergötland. Men även där är behovet alltså väldigt stort.

För att lösa den akuta situationen har BUP sedan slutet av november 2021 haft två slutenvårdsplatser i en avgränsad del inom vuxenpsykiatrin i Nyköping. Ansvaret för patienterna har delats mellan barn- och vuxenspykiatrin där läkare från BUP haft det medicinska ansvaret. Det som var tänkt att vara en tillfällig lösning måste nu förlängas. Förslaget är att fortsätta med de två slutenvårdsplatserna under hela 2022. En barnkonsekvensanalys är gjord och den är inte odelat positiv till lösningen.
- Vi är väldigt medvetna om, och ödmjuka inför problematiken att ha slutenvårdsplatser för barn inom vuxenpsykiatrin. Men som situationen ser ut väger det positiva ändå över. Vi kan erbjuda slutenvårdsplatser för akut och svårt sjuka barn och ungdomar, vi har medarbetare som kan hantera detta och vi gör det så bra som bara är möjligt för patienterna, säger Mari Kampf Westerberg, chef för division psykiatri och funktionshinder.

Ett intensivt arbete med rekrytering av personal, fortsatta utbildningsinsatser samt säkerställande av trygg vårdmiljö för patienterna, med utgångspunkt i bland annat barnkonsekvensanalysen, pågår nu.

 

YHAM