13 oktober 2023

Beslut taget att utreda avveckling av vårdcentralen Gallerian

Utreda avveckling av vårdcentralen Gallerian i Eskilstuna och stängning av ett antal satellitmottagningar. Det beslutades på mötet med nämnden för primärvård rättspsykiatri och Dammsdalskolan den 13/10.

Utredning för eventuell avveckling av vårdcentral

Regionstyrelsen har genom sitt beslut i ärendet "Förslag på att minska hälso- och sjukvårdens kostnadsutveckling samt en ekonomi i balans", uppmanat Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan att återkomma med kraftfulla åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi, med förslag avseende reducering av utbudspunkter som idag inte uppnår sina budgetmål.

Divisionschef för primärvård får i uppdrag, utifrån ovanstående uppmaning, av nämnden att utreda avveckling av vårdcentralen Gallerian i Eskilstuna. Orsaken till att det är vårdcentralen Gallerian som blir föremål för utredningen är utifrån regionstyrelsens beslut att i första hand se över de utbudspunkter som har svårast att uppnå sina budgetmål. Vårdcentralen Gallerian öppnade hösten 2019, och nyöppnade vårdcentraler har en stor utmaning att uppnå ekonomi i balans under de första åren av verksamheten.

Vid starten av vårdcentralen Gallerian fanns ett stort behov av ytterligare en vårdcentral, och listningen ökade relativt snabbt till cirka 3600 listade, men det senaste året har listningsantalet stagnerat. Detta innebär att vårdcentralen Gallerian är den vårdcentral som har den största negativa balansposten i divisionen och som bedöms ha svårast att uppnå sina budgetmål. Utredningen bör omfatta ekonomisk kalkyl, risk- och konsekvensanalys där resultatet får ställas i proportion till tillgänglighet, kvalitet och samverkan med kommun och specialistvård utifrån omställningen till Nära vård.

Nämnden beslutade också att divisionschef för primärvård ska ta fram beslutsunderlag som visar vilka utbudspunkter som inte uppnår sina budgetmål samt vilka konsekvenser eventuell avveckling av någon av dessa skulle innebära utifrån ekonomisk kalkyl samt risk- och konsekvensanalys med patient- och medarbetarperspektiv."

Uppdraget ska återredovisas vid extra insatt nämndsammanträde den 23 november 2023.

Yttrande gällande stängning av satellitmottagningar

Regionstyrelsens arbetsutskott har fattat beslut att ge nämnden möjlighet att lämna synpunkter avseende regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till regionstyrelsens beslut att reducera antalet satellitmottagningar samt att ge uppdrag till regiondirektören att vidare utreda behovet av kvarstående satellitmottagningar och återkomma till regionstyrelsen mars 2024.

Satellitmottagning är en öppenvårdsmottagning som är geografiskt skild från vårdcentral, och en kvarleva från tiden innan hemsjukvårdsskatteväxlingen med länets kommuner. Antalet satellitmottagningar har genom politiska beslut successivt minskat under de senaste 12 åren, då det inte bedömts vara en kostnadseffektiv verksamhet, eftersom antalet besök varit mycket lågt. Uppdraget att driva satellitmottagningar är ett tilläggsuppdrag enligt Hälsoval Sörmlands regelbok, där ekonomisk kompensation ges för hyreskostnaderna, men kostnader för personal, resor och material ligger på vårdcentralen. Då de digitala vägarna in för patienterna ytterligare har förstärkts efter pandemin, och då primärvården står inför behov av att komma med förslag på besparingar som berör utbud och utbudspunkter är en stängning av de föreslagna satellitmottagningarna en åtgärd som skulle spara kostnader för vårdcentralerna avseende personal, material och resekostnader. Satelliterna bemannas av sjuksköterska och/eller undersköterska cirka 0.5 – 1 dag vecka och besöksfrekvensen varierar mellan 2 – 4 besök per öppethållande.

Nämnden bedömer med hänsyn till de begränsade öppettiderna och det fåtal besök per öppethållande det rör sig om att konsekvenserna för allmänheten är ringa.

Nämnden beslutade att ställa sig bakom regionstyrelsens arbetsutskotts förslag att reducera antalet satellitmottagningar med följande mottagningar: Jönåker, Hälleforsnäs, Åkers Styckebruk och Bettna från och med januari 2024. Nämnden ställer sig också bakom att regiondirektören får ett uppdrag att vidare utreda behovet av kvarstående satellitmottagningar.

Här finns samtliga handlingar att läsa.

MB4A