2 februari 2021

En bredare omställning av transportsystemet är nödvändig för en hållbar utveckling

Region Sörmland uppmanar staten att utgå från de globala hållbarhetsmålen och tänka bredare i utvecklingen av transportsystemet. Genom en bredare omställning kan vi både minska utsläppen och bidra till många andra positiva effekter som folkhälsa, jämställdhet, barnperspektiv och yteffektivitet.

I sitt yttrande framför Region Sörmland ett antal synpunkter på Trafikverkets inriktningsunderlag inför planeringen av transportinfrastrukturen för perioden 2022-2033 och 2022-2037.

– Uppdraget till Trafikverket behöver breddas och tydligare fokusera på målen för en hållbar utveckling. Vi anser att insatserna i nuvarande förslag är otillräckliga, inte minst i relation till det klimatpolitiska ramverket och Agenda 2030, säger Monica Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland.

Region Sörmland delar inte Trafikverkets analys att vi endast kan nå klimatmålet genom elektrifiering, biodrivmedel och högre bränslepriser.

– Det krävs större satsningar på järnväg, kollektivtrafik samt gång- och cykelmöjligheter för att Sörmland ska fortsätta utvecklas som en konkurrenskraftig region där det är attraktivt att leva, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör på Region Sörmland.

Region Sörmland ser behov av ökade anslag till kommande nationell plan med minst 20 procent. Det behövs ökade satsningar på järnväg och en viktig satsning som måste komma med i planen är utbyggnad till dubbelspår vid Folkesta-Rekarne, väster om Eskilstuna. För Sörmlands utveckling är det även av största vikt att det finns en tydlig finansiering för Ostlänken och att den färdigställs enligt tidplan senast 2035. Anslagen till länstransportplanerna behöver också öka för att vi ska kunna utveckla kollektivtrafik samt förutsättningar för gång och cykel.

Här finns hela yttrandet.

FTK3