4 november 2021

Fler trycksår i vården under pandemin

Andelen trycksår i sjukhusvården har ökat både i Sörmland och nationellt. Pandemin har gjort det svårare att behålla rutiner och arbeta förebyggande. Det visar resultat från trycksårsmätningen 2021.

– I Sörmland drabbades vi oerhört hårt av coronapandemin med många svårt covid-19 sjuka patienter på våra sjukhus. Utbildningsinsatser och det trycksårsförebyggande arbetet har påverkats vilket vi tror är orsaken till årets försämrade resultat, säger Marie Bennermo, chef för patientsäkerhetsenheten.

Sveriges kommuner och regioners (SKR) årliga nationella mätning av trycksår inom sjukhusvården visar en uppgång i andelen trycksår, från cirka 11 procent våren 2020 till cirka 14 procent hösten 2021. I Sörmland har andelen personer med olika kategorier av trycksår ökat från 14 till 23 procent. Mätningen 2020 gjordes i början av mars, strax innan pandemin fick stor påverkan på vården. Mätningen 2021 flyttades fram med anledning av belastningen på sjukvården i rådande pandemi och genomfördes istället i september.

Pandemin har försvårat patientsäkerhetsarbetet på flera sätt. En tung arbetsbelastning har inneburit att många tvingats pausa till exempel utbildningar och nätverksträffar för trycksårsombud. Samtidigt har vårdpersonal i större utsträckning behövt byta avdelning och arbetsuppgifter, vilket gjort det svårare att upprätthålla rutiner kopplat till tidiga riskbedömningar och förebyggande åtgärder.
– Det viktiga nu är att prioritera det trycksårsförebyggande arbete för att våra patienter inte ska drabbas av trycksår under sin vårdtid, säger Marie Bennermo.

Fakta
SKR bjuder årligen in regionerna till en nationell punktprevalensmätning av trycksår. Mätningen består av observation, riskbedömning och journalgranskning.

Årets mätning genomfördes under vecka 37. Samtliga regioner ingår i mätningen med undantag för Stockholm och Östergötland.
Totalt ingick 8710 patienter. Trycksår registrerades hos 13 procent av kvinnorna och 14,6 procent av männen. Patienternas allvarligaste trycksår är oftast lokaliserat till ryggslut eller häl.

SKR:s mätning genomförs vanligen under vecka 10, vilket var fallet för 2020 års mätning. 2021 års mätning flyttades fram till vecka 37 på grund av rådande situation inom hälso- och sjukvården.

Punktprevalensmätningar genomförs vid en given dag på de patienter som då ligger inne, och blir därför känsliga för variationer över tid.

TJSE