6 maj 2022

Förbättrade trycksårsresultat i Sörmland

Andelen patienter med trycksår som uppstått under sjukhusvistelse sjunker i Sörmland. Vårens mätning visar förbättrade siffror.

- Den nationella mätningen av trycksårsförekomst har skjutits fram till hösten 2022. Regionen har därför genomfört en egen mätning för att få en fingervisning om hur situationen ser ut i Sörmland. Glädjande kan vi konstatera att andelen trycksår har sjunkit, säger Marie Björnstedt Bennermo, chef för patientsäkerhetsenheten i Region Sörmland.

Hälso- och sjukvården i Region Sörmland har som mål att ingen inneliggande patient ska drabbas av trycksår. Detta mål har inte kunnat nås vid de senaste mätningarna. Pandemin har tagit mycket resurser i anspråk vilket bland annat påverkat utbildningar och förebyggande trycksårsarbete.

Den punktprevalensmätning som genomfördes på inneliggande patienter den 6 april visar att andelen patienter med olika kategorier av trycksår har sjunkit med närmare sju procentenheter sedan senaste mätningen.
- Det är ett bra resultat som ger oss en vägledning om att det ständigt pågående trycksårsförebyggande arbetet fungerar. Vi får även underlag till fortsatt förbättringsarbete säger Marie Björnstedt Bennermo.

Resultat av andel sjukhusförvärvade trycksår
HT-21
17 procent
VT -22
10 procent

8XCM