31 oktober 2023

Förslag om utredningar av verksamheter i vården

Centralisering av den psykiatriska slutenvården, avveckling av separata rehabiliteringsmedicinska slutenvårdsplatser och den framtida bassängverksamheten på länets sjukhus. Dessa utredningsförslag diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 7/11. På mötet tas också beslut i förslaget att reducera verksamheten vid läkemedelscentrum med tio tjänster.

- Vi ser framför oss en period med många svåra beslut som kommer att påverka oss alla. Besluten behöver vara välavvägda och långsiktiga, men samtidigt kraftfulla för att få en ekonomi i balans. Förändringar inom psykiatrin, sjukhusvården och primärvården behöver göras så att vi använder våra begränsade tillgångar så klokt som möjligt för att ge bästa möjliga patientsäkrade vården, säger Lars Lundqvist (KD), regionråd med särskilt ansvar för Hälso- och sjukvård.

Den största förändringen inom svensk psykiatri på många år är de nya lagkraven, som vid beslut träder i kraft år 2026, samsjuklighetsutredningen och ny tvångsvårdslagstiftning. I Region Sörmland pågår dessutom arbetet för att minska hälso- och sjukvårdens kostnadsutveckling samt en ekonomi i balans.

Det arbetet innebär bland annat analyser av hälso- och sjukvårdens verksamheter och utbudspunkter, exempelvis organiseringen av den psykiatriska slutenvården i Sörmland.
- För att klara de krav som kommer ställas på oss om nya lagar träder i kraft måste vi utveckla och anpassa våra lokaler och vårt arbetssätt. Detta då ett ökat antal personer vårdas med tvång och att beroendevård i större utsträckning blir regionernas ansvar. Det motiverar att en centralisering av den psykiatriska slutenvården, till antingen Nyköpings lasarett eller Mälarsjukhuset i Eskilstuna utreds, säger Magnus Johansson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Rehabiliteringsmedicinska slutenvårdsplatser

Vid mötet med regionstyrelsen föreslås även en utredning för att avveckla separata rehabiliteringsmedicinska slutenvårdsplatser vid rehabiliteringsmedicinska kliniken på Mälarsjukhuset Eskilstuna. Det handlar om sex platser som startade under pandemin 2020. Behovet av vårdplatser för specialiserad rehabilitering finns fortsatt för fler patientgrupper men undersökningar behöver göras om det går att hitta bättre lösningar, bland annat avseende kostnader och bemanning.

Sjukhusbassänger

Ytterligare utredningsförslag som tas upp på regionstyrelsemötet är verksamheten vid bassängerna vid länets tre somatiska sjukhus. Utredningen ska även omfatta bassängernas tekniska status, kommande behov av underhållsinsatser samt kostnader för teknisk drift.

Apotekartjänster vid läkemedelscentrum

Regionstyrelsen kommer dessutom att besluta om förslaget att antalet tjänster vid läkemedelscentrum minskas med 10 apotekartjänster och att läkemedelscentrums verksamhet av patientnära klinisk farmaci reduceras. Läkemedelscentrum har idag 33 anställda, 26 apotekare där 21 främst arbetar med patientnära klinisk farmaci. Åtgärden motsvarar en kostnadsminskning motsvarande cirka 10 miljoner kronor per år.

Förslagen diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 7/11.

Samtliga handlingar finns här.

7RHD