24 april 2023

Fortsatt starka resultat i regionens medarbetarenkät

Region Sörmlands medarbetare trivs, är motiverade och 88 procent kan rekommendera sin arbetsplats till andra. Det visar medarbetarenkäten för 2023.

- Väldigt glädjande. Nu gäller det att fortsätta det goda arbetet med arbetsmiljö och trivsel. Medarbetarna är och förblir vår viktigaste resurs, säger Tomas Borin (VfP), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor.

Inom flera områden ligger det övergripande resultatet i Region Sörmlands medarbetarenkät på ungefär samma siffror som för 2022 och 2021. En övervägande majoritet trivs på sitt arbete, tycker att uppgifterna är meningsfulla och utvecklande, är nöjda med ledarskapet och kan rekommendera arbetsplatsen till andra.
- Att ta del av årets positiva resultat känns enormt glädjande och särskilt värdefullt med tanke på de utmaningar vi står inför. Att svarsfrekvensen fortsatt ligger på hög nivå, och dessutom har ökat, är inte bara av stor betydelse vad gäller resultatets signifikans utan framförallt för att den pekar på ett engagemang i sig hos våra medarbetare. Allt förbättringsarbete vilar på allas villighet att framföra sina åsikter, säger Kajsa Fisk, HR-direktör.

Medarbetarenkäten genomförs för att ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö och de förhållningssätt och attityder som finns i organisationen avseende säkerhetskultur.
- Trots hög belastning, ett intensivt arbete med att göra vården oberoende av hyrpersonal så ligger säkerhetsengagemanget fortsatt på en hög nivå. Det ger goda förutsättningar för det fortsatta proaktiva arbetet med patientsäkerhet, säger Marie Bennermo chef för patientsäkerhetsenheten i Region Sörmland.
Även om resultaten generellt ligger högt finns områden som kan förbättras och dessutom har sjunkit något sedan 2022. Detta är bland annat arbetsbelastning där fler medarbetare anger att de inte har tillräckligt med tid att utföra sitt arbete. Hur mål följs upp är ett annat område där insatser bör göras för att nå ett bättre resultat.

Här finns en sammanställning av årets resultat

Fakta: Medarbetarenkäten 2023
Andel svarande: 89 procent (86 procent 2022).
HME (hållbart medarbetarengagemang) 80,0 totalindex (79,8 totalindex 2022)
HSE (hållbart säkerhetsengagemang) 77,1 index (77,2 index 2022)
Andel som kan rekommendera sin arbetsplats: 88,4 procent. (88,6 procent 2022)
Enkäten genomfördes i mars 2023.

51T6