3 juni 2024

Framåt för barnhälsovården- men fortfarande ojämlikt i länet

Barn i Sörmland lever med högst socioekonomisk utsatthet i landet. Barnhälsovårdens arbete är därför viktigt och resultaten går framåt, men fortfarande är tillgången på stöd ojämn i länet. Det visar barnhälsovårdens rapport för 2023.

- Barnens välmående och hälsa är det allra viktigaste i vårt samhälle. Att stötta familjen där det behövs, med arbetet som bland annat görs på våra familjecentraler, ger barnen bättre förutsättningar till ett bra liv. Samarbetet och gemensamma ansträngningar med länets kommuner och civilsamhället är centralt för att ge barn och familjer de bästa förutsättningarna, säger Lars Lundqvist, (KD) regionråd med ansvar för Hälso- och sjukvård.

2023 års rapport från barnhälsovården i Sörmland visar att utvecklingen går åt rätt håll inom flera områden och att barns hälsa förbättrats. Täckningen i barnvaccinationsprogrammet är fortsatt god, vilket skyddar små barn mot olika infektionssjukdomar. Fler vårdnadshavare har också under året fått tillgång till föräldraskapsstöd i grupp, jämfört med tidigare.

Under året har de riktade insatserna stärkts, framför allt kring barn i utsatthet. Andelen orosanmälningar och samordnad individuell plan, SIP-möten, har ökat. Fler vårdnadshavare har rutinmässigt fått frågor om våld.
- Det är glädjande att det arbete som sker gör skillnad men för att ytterligare förbättra förutsättningarna för barns hälsa och utveckling i Sörmland behövs fortsatt samarbete mellan aktörer som möter och verkar för barns hälsa. De organisatoriska förutsättningarna för sådant samarbete kan förbättras, säger Jennie Nimborg, enhetschef Barnhälsovårdens utvecklingsenhet.

Fakta Barnhälsovårdsrapporten 2023

  • Sörmland följer det nationella barnhälsovårdsprogrammet utifrån varje barns rätt till jämlik och rättvis barnhälsovård.
  • Antal BVC har gått från 26 till 25 under året.
  • Under 2023 hade över 18 997 sörmländska barn 0–6 år och deras vårdnadshavare tillgång till barnhälsovård.
  • Hälften av de sörmländska barnen har tillgång till familjecentral, vilket i sig innebär ojämlika organisatoriska förutsättningar för en god hälsa och utveckling.
  • Färre barn omges av tobaksrök och färre har övervikt eller obesitas.
  • Barnhälsovårdens förutsättningar för en jämlik och rättvis hälsovård har förbättrats under året då antalet BHV-sjuksköterskor ökat och antalet nyfödda per BHV-sjuksköterska minskat. Dock har tillgången till BHV-läkare och antal FBHV-psykologer minskat.

Här finns rapporten att läsa. 

EF42