1 juni 2021

Gemensamt arbete för att utveckla sörmländska kulturtillgångar

Hur skapas relevanta och hållbart stöttande strukturer för det sörmländska kulturlivet? Hur underlättas samverkan, utveckling och kreativitet för kulturaktörer och hur blir kulturlivet mer motståndskraftigt i kriser som den vi lever i just nu? Det är frågor som projektet Sörmländska Kulturtillgångar ska hitta svar på.

- Bakgrunden till projektet handlar om att det finns behov av en starkare kulturell infrastruktur där kulturlivets aktörer lättare hittar till varandra och till fler samarbets-, utvecklings- och finansieringsmöjligheter, säger Marie Anstadius, projektledare.

En enkät riktas nu till de fria kulturaktörerna i Sörmland. Med fria kulturaktörer avses kulturaktörer inom både privat och ideell sektor, det vill säga de som lever helt eller delvis på sin kulturverksamhet, liksom kulturföreningar, nätverk och eldsjälar. Syftet med enkäten är att skapa en fördjupad bild av behoven av stöttande strukturer, en bild som kommer att ligga till grund för det vidare arbetet i projektet.

- Utifrån denna bild kommer vi identifiera ett antal utmaningar som vi sedan hittar och testar lösningar på tillsammans med de som berörs av utmaningen och som har nytta av lösningen. På så sätt involveras kulturlivet i Sörmland i både problemformuleringar och lösningar. Allt enligt devisen att hållbara, funktionella lösningar bäst utvecklas tillsammans, säger Elin Selig, projektledare.

Det treåriga projektet finansieras av Kulturrådet och Region Sörmland och är sprunget ur behov som identifierats hos Sörmlands fria kulturaktörer men också hos länets kommunala och regionala kulturverksamheter.

Sista dagen att besvara enkäten är 14/6.
Här finns den.

GRYS