7 september 2021

Kraftsamling för barn och unga under pandemin fortsätter under hösten

De olika restriktioner som pandemin fört med sig har gjort barn till en sårbar grupp i Region Sörmland. I våras arrangerade Region Sörmland ett antal samverkansmöten för att fånga upp behov och kraftsamla för barnens bästa. Behovet av samverkan är fortsatt stort, och mötena fortsätter även under hösten med start den 8 september.

- Vuxenvärlden i Sörmland har varit tvungen att göra hårda prioriteringar om vilka barn som till exempel ska få idrotta, få besöka hälso- och sjukvården eller få vara i skolan. Barn har drabbats hårt av att förlora sina dagliga kontakter med viktiga och trygga vuxna, som de normalt har som sina "livlinor" i skolan, hos grannen eller på fritiden, berättar Åsa Stålhane, strateg i Mänskliga rättigheter i Region Sörmland, och en av initiativtagarna till den öppna samverkan.

Barn och ungas sårbarhet under pandemin

Vårens samverkansmöten synliggjorde barn och ungas sårbarhet under pandemin. Många möten och aktiviteter med trygga vuxna förebilder har ställts in. Barn och unga till föräldrar med missbruksproblematik har spenderat mer tid hemma med sin eller sina föräldrar och fått sämre tillgång till andra stödjande vuxna i skola eller på fritidsaktiviteter. Barn och unga med funktionsnedsättning har till följd av distansundervisningen missat viktiga sociala mötesplatser och känslan av sammanhang. De allra minsta barnen är inte lika vana vid vuxna och andra barn som de vanligtvis är, vilket bland annat visat sig under inskolningar på förskolorna.

- Ett av målen med vårens kraftsamling för barn och unga var att ställa om arbetet runt barn för att nå ut till barn i alla åldrar, med familjer, berättar Åsa.

- Samordningen har varit viktig för att få en bredare bild av läget för barn i länet men också för att kunna delge fler om den verklighet vi ser för de barn och unga som vi möter i våra verksamheter. Det har också varit värdefullt att få ta del av hur andra tänker och lyckas bedriva sina verksamheter under en så svår situation som den här pandemin skapar, säger John Wikberg, enhetschef Ung Fritid och mötesplatser i Eskilstuna.

Sju nya tillfällen i höst

Under hösten kommer sju nya samverkansmöten att äga rum, med start den 8 september.

Mötena är varannan vecka på onsdagar klockan 11:00-12:00. Teman för mötena sätts allt eftersom, utifrån behov och önskemål från deltagarna.

Första mötet har temat: Det nya normala - Hoppet om hösten och en sommar som kanske blev mer "normal" än den förra

Samverkansmötena riktar sig till dig som arbetar med barn och unga upp till 18 år, både professionellt, ideellt eller i föreningslivet.

Mer information om mötena och anmälningsformulär finns på Region Sörmlands Samverkanswebb: samverkan.regionsormland.se/samordning

Gemensamt initiativ av Region Sörmland och Eskilstuna kommun

Öppen Samverkan är ett samarbete mellan Region Sörmland och Eskilstuna kommun.

Initiativtagare och arbetsgrupp är:

Åsa Stålhane, Sofia Eriksson, Carolin Holmblad, Strateger i mänskliga Rättigheter, Region Sörmland

Lena Klintberg, Utvecklare med fokus barnrätt Kommunledningskontoret, Social hållbarhet, Eskilstuna kommun

Hela sammanfattningen av den öppna samverkan från våren 2021 finns att läsa på samverkan.regionsormland.se/samordning

7X3X