27 maj 2024

Ökat underskott trots besparingar – ytterligare åtgärder krävs

Ekonomin för Region Sörmland beräknas gå med cirka en miljard kronor i underskott 2024, detta trots arbete med kostnadsreducerande åtgärder. Nu krävs ytterligare kraftiga insatser i hela organisationen.

- Verksamheterna har arbetat med att minska sina kostnader och flera håller sin budget för 2024, detta räcker dock inte. Alla verksamheter, både de med negativa avvikelser i prognosen för 2024 och de som håller sin budget, måste nu tillsammans ta ansvar för regionens ekonomiska situation. Detta innebär bland annat att en bemanningsöversyn ska göras, inga yrkeskategorier är undantagna, säger Magnus Johansson, regiondirektör.

Prognosen för Region Sörmlands resultat för 2024 visar ett underskott som är 140 miljoner sämre än budget, vilken i sig är ett minusresultat på cirka 900 miljoner kronor. Vid mötet med regionstyrelsen den 21/5 fick regiondirektören i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på åtgärder för att vända den ekonomiska utvecklingen.
- Vi har gjort neddragningar som vi hitintills bedömt genomförbara utifrån nuvarande organisation och förutsättningar. Nu behöver vi tillsammans fundera på vad kan vi sluta göra, vad måste vi göra, vad vi kan göra annorlunda eller i nya sammanhang. Det handlar bland annat om samarbeten, kliniska val, bemanning, anlitandet av konsulter och en särskild genomlysning av medarbetare som inte arbetar patientnära. Detta för att vi ska få en uppfattning om vilka förändringar som bedöms vara möjliga att genomföra, säger Magnus Johansson.

Sedan september 2023 finns en handlingsplan för en budget i balans beslutad av regionfullmäktige. I det arbetet har flera beslut tagits som fått viss effekt på regionens totala ekonomi. Investeringar har setts över, bemanning har reducerats, verksamheter avvecklats och budgetar har inte räknats upp.
- Vi har arbetat med ekonomin och många har gjort mycket. Men vi har en ekonomisk situation som inte är hållbar och kan inte låta vårt underskott bli ännu större än det budgeten tillåter, därför måste vi agera, säger Magnus Johansson.

Här finns handlingarna med de tilläggsyrkanden som politiken presenterade i ärendet om kvartalsrapporten den 21/5. 

VANT