21 februari 2023

Överskott i bokslutet för 2022

Region Sörmlands ekonomiska resultat för 2022 blev över 400 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det positiva resultatet beror till stora delar på riktade statsbidrag och ökade skatteintäkter.

- Det positiva resultatet för 2022 är glädjande. Vissa verksamheter går dock fortfarande med underskott så ett fortsatt effektiviseringsarbete är nödvändigt. Vi har dessutom stora ekonomiska utmaningar de kommande åren, säger Christoffer Öqvist (M), regionstyrelsens ordförande.

I Region Sörmlands budget för 2022 beräknades det så kallade balanskravsresultatet landa på minus 258 miljoner kronor. Utfallet blev i stället ett överskott på 165 miljoner kronor, en positiv avvikelse på 423 miljoner kronor. Resultatet förklaras främst genom stora riktade statsbidrag, ökade skatteintäkter och att pengar avsatt för oförutsedda händelser inte har använts, 220 miljoner kronor fanns avsatta men enbart 85 miljoner kronor har använts.

De riktade statsbidragen handlar bland annat om bidrag för nationell testning, smittspårning och vaccination mot covid-19. Även statsbidragen för tillgänglighet, vårdplatser och ersättning för sjukskrivningar har blivit större än budgeterat.

Återöppnandet av samhället efter pandemin medförde stigande sysselsättning jämfört med vad som beräknades när budgeten fastställdes vilket gav högre skatteintäkter än förväntat.
- Resultatet behöver dock stärkas då vi ser att kommande år innebär stora problem. Framför allt vad gäller ökande vårdbehov med kraftigt åldrande befolkning samtidigt som hela regionsverige har medarbetarbrist. Vi har också tillfälliga pensionskostnader att hantera under 2023 och 2024, säger Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör i Region Sörmland.

Regionfullmäktige tar upp bokslutet på sitt möte i april

37CR