8 februari 2022

Överskott i budget trots tuffa år

Region Sörmland gör ett överskott och klarar det lagstadgade balanskravet för 2021 med ett resultat på 273 miljoner kronor. Det visar preliminära bokslutssiffror.

- Tack vare att vi har en god och stabil ekonomisk grund att stå på, samt att vi har en regering som är oerhört lyhörd och som skjutit till de tillskott som vi efterfrågat gör att vi har klarat ekonomin bra, trots pandemin, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Det preliminära bokslutet för 2021 visar ett balanskravsresultat på 273 miljoner kronor. En positiv avvikelse från budget som var ett förväntat minus på 320 miljoner kronor.
Det förbättrade resultatet förklaras främst av riktade statsbidrag, kapitalförvaltningens utveckling och skatteintäkternas utveckling.

Vad gäller de riktade statsbidragen handlar det främst om de stora bidragen som är kopplade till pandemin. Bidragen har exempelvis gått till insatser för vaccination, testning och smittspårning. Dessutom har regionens kapitalförvaltning haft en fortsatt mycket god utveckling för helåret 2021 och då samhällsekonomin i stort återhämtat sig snabbare än väntat har skatteintäkterna varit goda.
- Trots ännu ett år som totalt dominerats av pandemin gör Region Sörmland ett ekonomiskt resultat som är mycket bättre än vad vi budgeterade. En god värdeutveckling av det förvaltade kapitalet gör att vi fortsätter att stärka vår ekonomiska ställning, säger Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör i Region Sörmland.

Bokslutet diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 5/4.

G26Y