24 mars 2021

Region Sörmland skärper definitionen av digital vård

Region Sörmland definierar tydligare vad digital vårdkontakt innebär och inkluderar även chattfunktion. Detta för att ersättning endast ska ges för kvalificerad vård, ej rådgivning. Frågan diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 30/3 för slutgiltigt beslut av regionfullmäktige.

- Vi har försökt få SKR att ta fram en modernare definition av vad en digital vårdkontakt innebär men vi har inte nått fram. Därför går vi nu före här i Sörmland för att förtydliga detta, precis som vi gjorde med marknadsföringsreglerna för nätläkarbolagen. Min förhoppning är att resten av Sverige också anammar vår definition och för in den i sina patientavgifter, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

2019 beslutade regionfullmäktige en definition av digitala vårdkontakter som distanskontakt med ljud och bild. Beslutet fattades utifrån de rekommendationer som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) fastslagit gällande beslut om och tillämpning av patientavgifter. Det senaste året har det uppkommit behov av ett förtydligande av definitionen av digital vårdkontakt. Regionen har ett flertal gånger lyft behovet av ett förtydligande till SKR utan att få en tydligare definition än den som tidigare getts.
- För att vårdgivaren ska få ersättning för den digitala vårdkontakten ska denna utgöra "kvalificerad sjukvård" enligt Socialstyrelsens definition. Det ska inte vara fråga om rådgivning och liknande. Därför förtydligar vi nu ytterligare definitionen för vad som är en digital vårdkontakt, säger Mats Henningsson, chef för Hälsoval Sörmland.

I Regelboken för bedrivande av primärvård inom Region Sörmland står de krav regionen ställer för att en digital vårdkontakt ska berättigas med ersättning. Egenvårdsråd eller råd om att uppsöka annan vårdform, vårdnivå, är inte att betrakta som en digital vårdkontakt för vilket ersättning utbetalas. Den nya definitionen av en digital vårdkontakt är en distanskontakt med ljud, bild och eller text som sker med säker inloggning. Alltså även chatt.

Denna förändring av definition föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.
Slutligt beslut fattas av regionfullmäktige den 27/4.

8N2A