31 mars 2021

Region Sörmlands första sex månader med covid-19 utvärderat

Hur Region Sörmland hanterade det första halvåret av coronapandemin har nu granskats. Resultatet av den externa utredningen är att det i stora delar fungerat bra men att det också finns förbättringsområden.

- Utredningen ger en tydlig bild av hur Sörmland, som drabbades hårt under våren 2020, agerade för att hantera en snabbt eskalerande situation. Det finns lärdomar att dra och åtgärder att vidta men jag är samtidigt stolt över att utredningen ser vilka insatser som medarbetarna i Region Sörmland gjorde och fortfarande gör, säger Jan Grönlund, regiondirektör.

Enligt utredningen har Region Sörmland agerat snabbt och överlag på ett bra sätt vad gäller exempelvis ledning och styrning, med tydlighet i både intern- och extern kommunikation och en prestigelös inställning som underlättat snabba omställningar. Det finns dock också en del områden som kan förbättras enligt utredningen. Bland annat behöver beredskap för skyddsutrustning och läkemedelsförsörjning säkerställas, en successiv förstärkning av intensivvårdsresurser bör ske och civilsamhällets resurser kan användas på ett annat sätt.
- Resultatet av utredningen ger oss en bra grund för fortsatt förbättringsarbete och inom vissa områden har detta redan börjat, säger Jan Grönlund.

Här finns utredningen att läsa.

J7EQ