23 februari 2021

Regional strategi för att främja cyklandet Sörmland

Cykling bidrar till minskad klimatpåverkan, förbättrad trafiksäkerhet, minskat buller och lokala utsläpp, förbättrad tillgänglighet i städer och förbättrade hälsoeffekter. I den uppfräschade regionala cykelstrategin finns mål för att öka cyklingen i Sörmland.

– Den nya strategin pekar på allt det goda ett ökat användande av cykeln ger för folkhälsan. Det kommande arbetet med att förverkliga målen ska bli spännande att följa., säger Mattias Claesson (C), 2:a vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Regional cykelstrategi för Sörmland är ett samlat dokument med mål, strategier, åtgärder, genomförande samt uppföljning.

– Strategin ska fungera som ett stöd i Region Sörmlands och kommunernas arbete med cykelfrågor, bland annat utbyggnad av cykelvägnät och att skapa förutsättningar för en ökad cykling, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör.

Strategin har en styrande, vägledande och rådgivande funktion för prioriteringar av cykelvägsinvesteringar i genomförandet av länsplanen för regional transportinfrastruktur. Sedan den tidigare strategin, från 2012, syns ökade ambitioner för satsningar på cykling i länet. För att kunna möta de ökade ambitionerna krävs ett bättre och uppdaterat underlag om cyklingens roll och förutsättningar i Sörmland.

Region Sörmlands åtagande att förbättra cykelförutsättningar bidrar till den regionala utvecklingsstrategin och flera övergripande mål för hållbar utveckling och Agenda 2030.

Beslut om den regionala cykelstrategin tas på mötet med regionala utvecklingsnämnden den 26/2. Efter beslut om cykelstrategin kommer en handlingsplan att tas fram för att säkerställa genomförandet av cykelstrategin.

För mer information kontakta:

Mattias Claesson (C), 2:a vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, 0761-17 08 46
Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör, 076 – 697 66 55

EKQB