10 oktober 2023

Regionstyrelsen i korthet 10/10 2023

Revidering av arvoden och ersättning till förtroendevalda, skattesats för 2024, taxehöjningar inom Sörmlandstrafiken och reducerad verksamhet för sjukhusbiblioteken. Det var en del av de ärenden som diskuterades och beslutades på mötet med regionstyrelsen i dag, 10/10.

Regelbok för bedrivande av primärvård i Region Sörmland 2024

Hälsoval Sörmland har funnits sedan år 2010 och de vårdcentraler som godkänns ska följa styrdokumentet Regelbok för bedrivande av primärvård i Region Sörmland. Dokumentet revideras årligen. Denna version innehåller ett begränsat antal förändringar som är av redaktionell karaktär men även en del större ändringar. Bland annat dessa:

  • Vårdgivarens åsidosättande av skyldigheter enligt avtal och regelbok – rättelse och vite – höjning från 10 procent till 25 procent.
  • Satellitmottagningar ska godkännas av Hälsoval Sörmland.
  • Byte av Vårdcentral – via 1177 eller blankett.
  • Kvalitetsbokslut – ge en samlad bild över vårdcentralens verksamhet.
  • Nytt avsnitt om beskrivning av åtgärder vid identifierade brister.
  • Nytt avsnitt om krav för digital tillgänglighet.
  • Förtydligande psykosocial-, psykologisk- eller psykoterapeutisk kompetens.
  • Förtydligande om bemanning med specialist i allmänmedicin.
  • Förtydligande om dietistresurs.
  • Förtydligande om läkarinsatser i kommunens hälso- och sjukvård.

Regionstyrelsens beslut blev att återremittera ärendet Regelbok för bedrivande av primärvård i Region Sörmland år 2024 till styrelsens arbetsutskott.

Skattesats Region Sörmland år 2024

Enligt kommunallagen ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den regionskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året, alltså 2024. I kommunallagen anges "Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller regionskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året". Skattesatsen för 2024 föreslås bli oförändrad med 10,83 kronor.

Regionstyrelsen beslutade att fastställa skattesatsen år 2024 till 10,83 kronor.
Slutgiltigt beslut i denna fråga tas i regionfullmäktige.

Revidering av Regler för partistöd

Regler för partistöd återfinns i kommunallagen. Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Syftet med partistödet är att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och former. Stödet får inte utformas med syfte att gynna eller missgynna ett visst parti. Regionstyrelsen beslutade den 12 september 2023 att anta handlingsplanen Förslag på att minska hälso- och sjukvårdens kostnadsutveckling samt en ekonomi i balans.

Handlingsplanen har tagits fram av beredningsgruppen för ekonomi i balans i Region Sörmland med kostnadsreducerande åtgärder med syfte att minimera det aviserade budgetunderskottet och på sikt uppnå en ekonomi i balans. Av handlingsplanens avsnitt Frysta politikerarvoden framgår följande: Referensarvodet som styr de förtroendevaldas arvoden, omkostnader och partistöd justeras inte 2024. Förändringar sker fortsättningsvis med ett års eftersläpning. Det vill säga 2025 års referensarvode kommer att baseras på riksdagsledamöternas arvode för 2024. Den av riksdagens arvodesnämnd beslutade nivån för 2024 kommer att gälla 2025
Uppskattad besparing vid fryst partistöd och arvode till förtroendevalda är 1,3 mnkr år 2024

Regionstyrelsen beslutade att återremittera förslag på de reviderade reglerna för partistöd till arbetsutskottet.

Revidering av Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, och till styrelseledamöter i majoritetsägda bolag

Förtroendevalda har enligt kommunallagen rätt till skälig ekonomisk ersättning för att kunna fullgöra sina politiska uppdrag. Regler för ersättning till förtroendevalda återfinns i kommunallagen och fullmäktige får besluta i frågan. Regionstyrelsen beslutade den 12 september 2023 att anta handlingsplanen Förslag på att minska hälso- och sjukvårdens kostnadsutveckling samt en ekonomi i balans. Handlingsplanen har tagits fram av beredningsgruppen för ekonomi i balans i Region Sörmland med kostnadsreducerande åtgärder med syfte att minimera det aviserade budgetunderskottet och på sikt uppnå en ekonomi i balans.

Av handlingsplanen avsnitt Frysta politikerarvoden framgår följande: Referensarvodet som styr de förtroendevaldas arvoden, omkostnader och partistöd justeras inte 2024. Förändringar sker fortsättningsvis med ett års eftersläpning. Det vill säga 2025 års referensarvode kommer att baseras på riksdagsledamöternas arvode för 2024. Den av riksdagens arvodesnämnd beslutade nivån för 2024 kommer att gälla 2025.
Den uppskattade besparingen uppgår till 1–1,5 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna de reviderade reglerna för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, och till styrelseledamöter i majoritetsägda bolag inom Region Sörmland.
Frågan ska vidare för slutgiltigt beslut i regionfullmäktige. Reglerna träder i så fall i kraft den 1 januari 2024.

Reducerad verksamhet vid sjukhusbiblioteken

Sjukhusbiblioteken är en del av Centrum för klinisk forskning och har idag 8 anställda. Sjukhusbiblioteken stödjer regionens anställda med tillgång till publicerad forskning och evidens, informationssökning, kunskapsinhämtning och kompetensutveckling. Målgruppen är framför allt medarbetare i regionen men sjukhusbiblioteken bistår även studenter samt patienter och närstående med information och litteratur.

Inom hälso- och sjukvården finns tre fysiska biblioteksrum vid de tre sjukhusen Mälarsjukhuset Eskilstuna, Nyköpings Lasarett och Kullbergska sjukhuset Katrineholm. Regionsjukhuset Karsudden har även ett fysiskt biblioteksrum, främst riktat mot patienter, där sjukhusbiblioteken i dag ger biblioteksservice. Som kostnadsreducerade åtgärd föreslås att antalet tjänster vid sjukhusbiblioteken minskas med 4 tjänster för bibliotekarier och att sjukhusbibliotekens verksamhets reduceras. Åtgärden motsvarar en kostnadsminskning motsvarande cirka 2.5 miljoner kronor per år.

Regionstyrelsen beslutade att verksamheten vid sjukhusbiblioteken reduceras.
Detta medför att:
Alla fysiska biblioteksrum vid de tre sjukhusen inom Hälso- och sjukvården (Mälarsjukhuset Eskilstuna, Nyköpings Lasarett och Kullbergska sjukhuset Katrineholm) avvecklas.
All tryckt media som idag erbjuds vid biblioteken ovan avvecklas.
Utbildningar och visningar i bibliotekslokalerna ges inte.
Pågående strategiskt arbete och samverkan med andra bibliotek minskas.
Kapaciteten och omfattningen för antal sökuppdrag minskar.
Arbetet med klinisk bibliotekarie begränsas.
Biblioteksservicefunktionen vid Regionsjukhuset Karsudden kommer utredas ytterligare så att patienter som vårdas där fortsatt har tillgång till bibliotek.

Sörmlandstaxan prisjusteringar 2024

Sörmlandstaxan infördes den 1 oktober 2016 och innebar i korthet; färre zoner, ett resekort, färre biljettyper och en generell prissänkning. Inriktningen för Sörmlandstaxan är en bibehållen kostnadstäckningsgrad över tid, generell årlig prisjustering i nivå med KPI samt att taxan ska följa SL:s priser för länskort. Regionen har följt inriktningen att Sörmlandstaxan ska spegla SL:s priser för länskort med ett års eftersläpning. SL annonserade prishöjning inför 2023 som inte realiserades. Detta innebär att regionens länskortspris för 2023 ligger 30 kr högre än SL:s pris. SL annonserar prisjusteringar inför 2024 men vilken nivå dessa landar på beslutas först i december 2023. Regionens intention är att återgå till att följa principen framöver.

Regionen har genomfört en omvärldsanalys i syfte att få en bredare bild av biljettprisnivåerna och planerade justeringar. Slutsatsen är att fokuset på ekonomin är stort även hos våra grannlän och att prisjustering på 5–10 procent diskuteras. För att kompensera för de ökade kostnaderna inom den allmänna kollektivtrafiken samt efterleva beslutade principer för Sörmlandstaxan så som en bibehållen kostnadstäckningsgrad föreslås att regionen justerar priserna för samtliga periodbiljetter. Den prisjustering som föreslås är 4,5 procent i genomsnitt. Höjningen är i linje med omvärldens samt avvägd för att undvika negativa effekter på resandet i en tid då målet är att få nya resenärer.

Regionstyrelsen beslutade att alla periodbiljetter höjs med i genomsnitt 4,5 procent. Rabatten för enkelbiljett förköp (app och reskassa) slopas så att priset för samtliga enkelbiljetter blir samma oberoende av försäljningskanal. Prisjusteringarna samt slopad förköpsrabatt föreslås träda i kraft i samband med lansering av Sörmlandstrafikens nya resenärsapp kvartal 4 2023.
Slutligt beslut i detta ärende tas av regionfullmäktige.

Här finns samtliga handlingar från regionstyrelsens möte att ta del av.

DE8G