30 september 2021

Remiss för förslag till Länstransportplan 2022-2033

Region Sörmland har regeringens uppdrag att ta fram en ny länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. Region Sörmland har tagit fram ett förslag till länsplan och inbjuder härmed länets kommuner samt berörda myndigheter och organisationer att lämna synpunkter inför framtagande av slutlig version.

- Planen visar hur länets prioriteringar ser ut de kommande 12 åren för den regionala transportinfrastrukturen. Förslaget innehåller beskrivningar av mål, strategier, trender och utmaningar och en åtgärdsplan, säger Fredrik Högberg infrastrukturstrateg på Region Sörmland.


Förslaget innehåller också beskrivning av genomförande och en sammanfattning av hållbarhetsbedömningen och miljökonsekvensbeskrivning som anger planens konsekvenser och måluppfyllelse.

Som komplement till plandokumentet finns en digitaliserad del av länsplanen som innehåller fördjupade analyser kring utvecklingen i Sörmland och tillstånd och brister i transportsystemet utifrån till exempel befolkning, tillgänglighet, olycksstatistik och trafikprognoser.

Nu har berörda remissinstanser på sig till 30 december att lämna synpunkter.

Läs mer om Länstransportplanen och förslaget här. 

Kontakt för frågor

Fredrik Högberg, infrastrukturstrateg,
073-596 72 57,
Skyddad adress

M7C5