17 november 2021

Så upplever vi vår hälsa i Sörmland – med pandemifokus

Resultaten från Folkhälsomyndighetens enkät, Hälsa på lika villkor, visar fortsatt på skillnader i hur olika grupper i samhället upplever sin hälsa. Personer med lägst utbildningsnivå svarar mer sällan att deras hälsa är god. Läget för Sörmland stämmer väl överens med läget i Sverige generellt.

- Sörmland är ju ett arbetarlän och det vi vet av forskning är att klass och hälsa har ett samband. Särskilt under pandemin har det varit besvärligt för många som jobbar inom arbetaryrken att de behövde vara på plats för att samhället ens skulle gå runt. Den här undersökningen visar på att det har funnits en oro för att bli sjuk under pandemin och att det finns ett framtida arbete att göra med både psykisk och fysisk hälsa för sörmlänningarna, säger Monica Johansson, regionstyrelsens ordförande (S).

Enkäten Hälsa på lika villkor skickas vanligtvis ut vartannat år för att ta reda på hur befolkningen i Sverige mår och lever. Med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 har Folkhälsomyndigheten i år skickat ut en extra omgång av enkäten. Resultaten kan utgöra ett underlag för beslut om åtgärder som kan påverka folkhälsan och skapa förutsättningar för en jämlik hälsa.
- Den nationella enkäten är ett bra verktyg för att skapa hälsofrämjande åtgärder. I Region Sörmland har också valt att redovisa data som berör hur covid-19 och dess restriktioner, har påverkat den upplevda hälsan för människorna i Sörmland, säger Maria Vejdal, verksamhetschef välfärd och folkhälsa, Region Sörmland.

Resultaten presenteras i tre faktablad som finns här.

Resultaten visar bland annat:
• De allra flesta, mer än 70 procent upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd
• Närmare 70 procent av kvinnorna och 55 procent av männen åldern 16 - 84 år har i någon utsträckning besvärats av ensamhet och isolering under coronapandemin.
• Vid en indelning efter ålder visar resultaten att besvär av ensamhet och isolering under pandemin rapporterades i störst utsträckning bland unga (16 - 29 år) och äldre (65 - 84 år) personer.
• 20 procent av den vuxna befolkningen i ålder 16 - 84 år har vistats mer ute i park, natur- eller grönområden under pandemin jämfört med tidigare.
• En högre andel kvinnor jämfört med män har varit ganska eller mycket oroliga för att bli sjuk under coronapandemin. Personer som har övervikt eller fetma har i större utsträckning varit ganska eller väldigt mycket oroliga för att bli sjuka i covid-19, jämfört med personer som har normalvikt, 25 procent respektive 18 procent.

QGR1