22 juni 2021

Sörmlandsstrategin (RUS) aktualiseras och förbättras

Syftet med den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin, är att ange de långsiktiga prioriteringarna för hur vi skapar hållbar utveckling för Sörmland, idag och i framtiden.

Sörmlandsstrategin antogs 2019 och i år, 2021, har Hållbar regional utveckling (HRU) har fått i uppdrag av Regionala utvecklingsnämnden (RUN) att göra en enkel översyn och anpassa skrivningarna så att strategin är aktuell utifrån dagens kontext och även långsiktigt.   

Översynen startade maj 2021 och förslag på nya prioriterade inriktningar ska presenteras i mars 2022. Utgångspunkterna för översynen är att:   

  • vi behåller och stärker strategins grundfundament: mål, systemsyn och förhållningssätt,  

  • vi förtydligar att Agenda 2030 är vårt ramverk för att lösa komplexa samhällsutmaningar 

  • vi tolkar den nya nationella strategin för hållbar regional utveckling 2021–2030 utifrån vår regionala kontext  

  • vi ser över och hållbarhetssäkrar RUS prioriterade inriktningar och tillväxtprioriteringarna från 2019 med utgångspunkt från vårt uppdrag och vår roll 

 - Med dessa uppdateringar stärks strategin i arbetet med att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. Strategin ska ge en tydlig riktning för ställningstaganden och handlingskraft för stärkta möjligheter för en hållbar omställning, ökad tillit mellan aktörer och ett starkare regionalt ledarskap, säger Anna Svedlund, samordnare Sörmlandsstrategin. 

Kontakt:

Anna Svedlund, samordnare för RUS: Skyddad adress 076-340 49 19

B6C1