8 december 2022

Stöd för dig som mår psykiskt dåligt på grund av jobbet

Nu erbjuds digitala vårdbesök till personer som upplever en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö. Problemen kan exempelvis handla om hög arbetsbelastning, otrygga arbetsförhållanden, otydliga eller konfliktfyllda förväntningar, svårlösta konflikter, kränkningar eller annan utsatthet. Nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukfrånvaron i Sverige idag.

- Arbetsrelaterad psykisk ohälsa är en av de största utmaningarna i svenskt arbetsliv. De direkta och indirekta konsekvenserna på individ-, organisations- och samhällsnivå är omfattande. Det är enskilda arbetstagare som drabbas hårdast när det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet är otillräckligt. Det är angeläget att åtgärda eller anpassa arbetssituationen i ett så tidigt skede som möjligt, säger Patrik Hennings, legitimerad psykolog och en av initiativtagarna till den nya tjänsten.

I första hand är det närmaste chef som har ansvar och möjlighet att åtgärda och anpassa arbetssituationen för att förhindra ohälsa. Chefen har i sin tur möjlighet att ta hjälp av företagshälsovården. På arbetsplatser som prioriterar det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet, och har tillgång till företagshälsovårdens hela kompetens, är hälsoriskerna för den enskilde medarbetaren generellt lägre. Ungefär fyrtio procent av alla arbetstagare står dock helt utan företagshälsovård.
- Det finns ett stort behov av kvalificerat stöd för individer som befinner sig i arbetssituationer som innebär risk för – eller redan lett till – psykisk ohälsa, säger Annette Ericsson, legitimerad sjuksköterska som kommer vara en av dem som håller i de digitala samtalen.

Arbets- och miljömedicin i Örebro är en specialistklinik som på uppdrag av Region Sörmland arbetar med arbetsmiljöns påverkan på hälsan. Där finns kunskaper om kvalificerat rådgivningsarbete, arbetsmiljölagen och dess föreskrifter, arbetsrelaterad psykisk ohälsa, försäkringsmedicin, skyddsombud och fackliga organisationers roller.

Ett eller två digitala besök erbjuds om man befinner dig i en arbetssituation som påverkar den psykiska hälsan negativt. Intresse anmäls via 1177.se (se länk nedan).
- Det digitala samtalet som erbjuds i tjänsten följer en struktur för att så effektivt som möjligt ringa in de viktigaste omständigheterna i personen arbets- och livssituation. I samråd tar vi fram en enkel handlingsplan med ett eller flera steg som man kan ta för att värna sin hälsa, säger Annelie Nordström Ryberg, legitimerad sjuksköterska, som också kommer hålla i en del av samtalen.

Här kan du logga in, läsa mer och anmäla dig. 1177.se
När du loggat in, välj stöd och behandling och klicka på Örebro län.

RQBG