Människor som formar ett hjärta

27 april 2021

Storregionala samverkan ökar inom östra Mellansverige

Tre fjärdedelar av befolkningsökningen i östra Mellansverige (ÖMS) sker på platserna med bäst tillgänglighet till kollektivtrafik och tåget är snabbare än bilen från regionens samtliga s.k. nodstäder till Stockholm. Det visar uppföljningen av samverkan kring planering i östra Mellansverige.

Regionerna i östra Mellansverige: Stockholms län, Uppsala län, Sörmlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län samt Mälardalsrådet - har en tät samverkan för att dra nytta av varandras styrkor och kunna utvecklas optimalt till en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder. 2018 enades regionerna om en gemensam strategi för utvecklingen av östra Mellansverige, ÖMS 2050.

Den första uppföljningen av hur ÖMS utvecklas visar att 76 procent av befolkningsökningen i östra Mellansverige sker på platserna med bäst tillgänglighet till kollektivtrafik, samt att tåget är snabbare än bilen från regionens samtliga nodstäder till Stockholm.

– Rapporten bekräftar betydelsen av att arbeta över kommun- och regiongränser med strategiska planeringsfrågor. Det är i den funktionella geografin som medborgarna lever sin vardag och då är det viktigt att planera för detta när vi ser till möjligheterna att utvidga arbetsmarknader och ge näringslivet de bästa förutsättningarna för att etablera sig och bidra till utveckling i våra regioner. Att stärka tillgängligheten till våra noder och sambandet mellan dem gynnar medborgare och företag i hela regionen säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör, Region Sörmland.

Samarbetets övergripande mål är en stärkt hållbar konkurrenskraft genom effektiv resursanvändning och samverkan i en storregional struktur som främjar den funktionella sammankopplingen inom ÖMS. För att nå målet har fem strategiska inriktningar formulerats; att integrera arbetsmarknads- utbildnings- och bostadsmarknaderna, att verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena, att länka samman de storregionala nodstäderna med Stockholm och med varandra genom tvärförbindelse, att stärka ÖMS internationella kopplingar och förbindelser med andra storstadsregioner som Helsingfors, Oslo och Öresund, samt att säkra en resurseffektiv och hållbar godsförsörjning.

Läs hela rapporten här 
Läs mer om storregional samverkan inom östra Mellansverige

JWYW