16 juni 2021

Bättre förutsättningar för cykelplanering

Ny rapport från Nationella cykelrådet ger ökad förståelse för olika aktörers ansvar och roller. Insikterna om de olika planeringsprocesserna för cykelinfrastruktur ger en bra grund för bättre samverkan i arbetet med ökad och säker cykling.

Cykel som transportmedel är ett billigt, miljövänligt, hälsosamt och effektivt färdsätt. Ett ökat cyklande som är yteffektivt och kan ersätta bilresor på korta sträckor skapar mer attraktiva och hållbara tätorter, vilket också är viktigt för att nå FN:s globala mål om god hälsa och hållbara städer.

Fredrik Högberg, infrastrukturstrateg på Region Sörmland, sitter med i Nationella cykelrådet och har varit delaktig i de delar av rapporten som rör regional cykelplanering. Han har bland annat arbetat för att de regionala cykelfrågorna ska få en bredare ansats. Cykelfrågorna handlar inte bara om utbyggnad av cykelvägar utan har även en stark koppling till folkhälsa, beteendeförändringar, miljö och turismcykling.

- För att den regionala cykelplaneringen ska få genomslag är en framgångsfaktor att regionen tar en ledande roll och inrättar samverkansformer internt och externt, till exempel med kollektivtrafiken, kommunerna samt ansvariga för turismcykling, folkhälsa och mobility management. Det är också viktigt att upprätta regionala samverkansformer i nätverk där cykelfrågor kan diskuteras, säger Fredrik Högberg, infrastrukturstrateg på Region Sörmland.

Nationella cykelrådet är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling där Trafikverket står för ordförandeskapet.

Läs mer i Temarapport – cykelplanering i Sverige

2CK6