Hållbarhetsmål

Sörmland ska bli Sveriges friskaste län 2025. För att komma dit ska vi arbeta långsiktigt och strategiskt med att främja varje persons rätt till god hälsa, kultur och utbildning och för att förebygga sjukdom och ohälsa.

Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra allt arbete inom Region Sörmland och vi främjar en utveckling som är långsiktigt ekologisk, social och ekonomiskt hållbar.

Det interna hållbarhetsarbetet beskrivs i vår hållbarhetspolicy med tillhörande hållbarhetsprogram för 2019-2023 Hållbarhetsprogrammet innehåller sex övergripande mål. Det knyter också an till Agenda 2030 genom att samtliga övergripande mål och inriktningsmål bidrar till ett eller flera av de 17 globala hållbarhetsmålen.

Läs mer

 Mål i hållbarhetsprogrammet

Uppdaterat: 28 februari 2019
6146