Sörmlandsstrategin

Sörmlandsstrategin är vår regionala utvecklingsstrategi som visar inriktningen för det regionala utvecklingsarbetet.

Sörmlandsstrategin presenteras digitalt

Strategin presenteras här, endast i digtal form. Formatet gör det möjligt att uppdatera strategin med aktuell statistik, analyser och uppföljning. Ändrade prioriterade inriktningar, förändringar i Sörmlands modell för hållbar regional utveckling, strukturbilden eller arbetsmetoden revideras och uppdateras efter politiska beslut.

Strategin består av den här sidan och följande kapitel som undersidor:

Syfte och mål med strategin

Syftet med vår regionala utvecklingsstrategi (RUS) är att ange de långsiktiga prioriteringarna för hur vi skapar hållbar utveckling i Sörmland. 

Sörmlandsstrategin sätter människan i centrum. Social hållbarhet är målet, ekonomin medlet och ekologin sätter ramarna för att nå ett hållbart samhälle. En hållbar utveckling där social hållbarhet är målet innebär ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle:

  • där alla människors grundläggande behov tillgodoses och de mänskliga rättigheterna säkerställs,
  • där alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder eller funktionsnedsättning,
  • som anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.

Sörmlandsstrategins prioriteringar

Sörmlandsstrategin har i dagsläget två beslutade prioriteringar:

  • En växande arbetsmarknad, där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas.
  • En växande befolkning, där bostadsmarknaden fungerar och utbudet av bostäder möter efterfrågan.

Översyn av strategin pågår - klart sommaren 2022

Region Sörmland driver nu projektet med att göra en översyn och anpassa skrivningarna så att strategin är aktuell utifrån dagens kontext och även långsiktigt. Översynen drivs i huvudsak av Region Sörmland och i dialog med berörda målgrupper. Översynen startade maj 2021 och beräknas vara klart till sommaren 2022.

Utgångspunkten för översynen är att:

  • behålla och stärka strategins grundfundament: mål, systemsyn och förhållningssätt med utgångspunkt i Agenda 2030 som ramverk för att lösa komplexa samhällsutmaningar
  • tolka den nya nationella strategin för hållbar regional utveckling 2021–2030 utifrån vår regionala kontext
  • se över de de prioriterade inriktningarna: En växande arbetsmarknad och En fungerande bostadsmarknad samt tillväxtprioriteringarna från 2019. De ska också hållbarhetssäkras med utgångspunkt från vårt uppdrag och vår roll.

Mer om Sörmlandsstrategin och dess prioriteringar

Uppdaterat: 20 augusti 2021
AEXR