Sörmlandsstrategin

Sörmlandsstrategin är vår regionala utvecklingsstrategi som visar inriktningen för det regionala utvecklingsarbetet.

Sörmlandsstrategin presenteras digitalt

Strategin presenteras på vår nya webbplats utvecklasormland.se, endast i digital form. Formatet gör det möjligt att uppdatera strategin med aktuell statistik, analyser och uppföljning. Ändrade prioriterade inriktningar, förändringar i Sörmlands modell för hållbar regional utveckling, strukturbilden eller arbetsmetoden revideras och uppdateras efter politiska beslut.

Strategin består av den här sidan och följande kapitel som undersidor:

Syfte och mål med strategin

Syftet med vår regionala utvecklingsstrategi (RUS) är att ange de långsiktiga prioriteringarna för hur vi skapar hållbar utveckling i Sörmland. 

Sörmlandsstrategin sätter människan i centrum. Social hållbarhet är målet, ekonomin medlet och ekologin sätter ramarna för att nå ett hållbart samhälle. En hållbar utveckling där social hållbarhet är målet innebär ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle:

  • där alla människors grundläggande behov tillgodoses och de mänskliga rättigheterna säkerställs,
  • där alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder eller funktionsnedsättning,
  • som anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.

Sörmlandsstrategins prioriteringar

Sörmlandsstrategin har i dagsläget två beslutade prioriteringar:

  • En växande arbetsmarknad, där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas.
  • En växande befolkning, där bostadsmarknaden fungerar och utbudet av bostäder möter efterfrågan.

Översyn av Sörmlandstrategin pågår - klart hösten 2022

Region Sörmland genomför just nu en översyn av den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin, och dess prioriteringar. Länets kommuner och Länsstyrelsen i Södermanland har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget av nya prioriteringar. Förslaget kommer att bearbetas utifrån inkomna synpunkter och beräknas kunna fastställas vid Regionala utvecklingsnämnden 2 september 2022, därefter i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige.

Mer om Sörmlandsstrategin och dess prioriteringar

Uppdaterat: 22 juli 2022
N2JZ