Sörmlandsstrategin

Sörmlandsstrategin är vår regionala utvecklingsstrategi som visar inriktningen för det regionala utvecklingsarbetet.

Översyn av Sörmlandstrategin pågår - klart hösten 2022

Förslag till prioriteringar

Region Sörmland genomför just nu en översyn av den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin, och dess prioriteringar. Syftet med översynen är att visa på tydligare ställningstaganden för att skapa bättre grund för handlingskraft och förverkligande av RUSens mål: ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. Översynen drivs av Region Sörmland i samskapande med olika aktörer och målgrupper i länet. Just nu har länets kommuner och Länsstyrelsen i Södermanland möjlighet att lämna synpunkter på förslaget av nya prioriteringar.

Sörmlandsstrategin presenteras digitalt

Strategin presenteras här, endast i digtal form. Formatet gör det möjligt att uppdatera strategin med aktuell statistik, analyser och uppföljning. Ändrade prioriterade inriktningar, förändringar i Sörmlands modell för hållbar regional utveckling, strukturbilden eller arbetsmetoden revideras och uppdateras efter politiska beslut.

Strategin består av den här sidan och följande kapitel som undersidor:

Syfte och mål med strategin

Syftet med vår regionala utvecklingsstrategi (RUS) är att ange de långsiktiga prioriteringarna för hur vi skapar hållbar utveckling i Sörmland. 

Sörmlandsstrategin sätter människan i centrum. Social hållbarhet är målet, ekonomin medlet och ekologin sätter ramarna för att nå ett hållbart samhälle. En hållbar utveckling där social hållbarhet är målet innebär ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle:

  • där alla människors grundläggande behov tillgodoses och de mänskliga rättigheterna säkerställs,
  • där alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder eller funktionsnedsättning,
  • som anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.

Sörmlandsstrategins prioriteringar

Sörmlandsstrategin har i dagsläget två beslutade prioriteringar:

  • En växande arbetsmarknad, där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas.
  • En växande befolkning, där bostadsmarknaden fungerar och utbudet av bostäder möter efterfrågan.

 

Mer om Sörmlandsstrategin och dess prioriteringar

Uppdaterat: 4 april 2022
3W1R