Sörmlandsstrategin

Sörmlandsstrategin är vår regionala utvecklingsstrategi som visar inriktningen för det regionala utvecklingsarbetet. Sörmlandsstrategin antogs i april 2019.

Syftet med vår regionala utvecklingsstrategi är att ange de långsiktiga prioriteringarna för hur vi skapar hållbar tillväxt och utveckling. Att ta fram och genomföra en regional utvecklingsstrategi (RUS) är ett statligt uppdrag som styrs av lagen om Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar samt förordningen om regionalt tillväxtarbete. I Sörmland är det Region Sörmland som är regionalt utvecklingsansvarig aktör med uppdrag att samordna framtagande, genomförande och uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin. Region Sörmland, länets kommuner, länsstyrelse med flera har medverkat i framtagandet av strategin och ställt sig bakom strategins mål och prioriterade inriktningar.

Den regionala utvecklingsstrategin är en viktig pusselbit av det som kallas för flernivåstyre, en länk som binder samman strategier på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vår strategi är därmed en del i genomförandet av Agenda 2030, EU:s sammanhållningspolitik och den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Samtidigt är Sörmlandsstrategin vår sammanhållande länk på regional nivå för kommunala strategier, planer och program.

De globala hållbarhetsmålen och Agendan 2030 har stor betydelse för regionens uppdrag och roll. Sörmlandsstrategin sätter människan i centrum och utgår från att det är den sociala hållbarheten som är målet, ekonomin medlet och ekologin som sätter ramarna för regionens utveckling. En utgångspunkt för strategin är att den regionala nivån har en viktig roll att spela, genom att samordna en oftast starkt sektoriserad politik. Region Sörmland har därför utarbetat en modell för hållbar regional utveckling som syftar till att belysa de samband som finns mellan regionens utvecklingsförutsättningar. Modellen utgör ryggraden i strategin tillsammans med strategins mål, prioriteringar, arbetsmetod, strukturbild och fakta och analyser av Sörmlands förutsättningar som du kan läsa om här intill.

Idag presenteras strategin endast på Region Sörmlands webbplats. Formatet gör det möjligt för strategin att levande och uppdaterad med aktuell statistik, analyser och uppföljning. Ändrade prioriterade inriktningar, förändringar i Sörmlands modell för hållbar regional utveckling, strukturbilden eller arbetsmetoden revideras och uppdateras efter politiska beslut. Under 2020 kommer vi att arbeta med att stärka genomförandet av och kommunikation om strategin.

Sörmlandsstrategin antogs av Regionfullmäktige den 16 april 2019. 

Mer om Sörmlandsstrategin

Uppdaterat: 14 september 2020
5C1E