Affärsutvecklingscheckar 2021

Region Sörmland erbjuder små- och medelstora företag möjlighet att söka finansieringsstöd (affärsutvecklingscheckar) där syftet är att öka företagets konkurrenskraft och skapa hållbar tillväxt med hjälp av internationalisering, digitalisering och grön omställning.

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till företag som:

  • har 2-100 anställda
  • har en omsättning på minst 1 miljoner kronor och högst 150 miljoner kr (baseras på föregående års bokslut)
  • har arbetsställe registrerat i Sörmland
  • vill växa
  • har sin ekonomi i ordning

Stöd lämnas inte till:

  • företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen
  • företag verksamma inom fiske, fiskeförädling samt jordbruk
  • investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit och beslutat

Mer om affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

Denna EU-förordning säger till exempel att företag sammanlagt inte får ta emot mer än 200 000 euro (cirka 1,8 miljoner kronor) under 3 år i försumbart stöd. Om ditt företag ingår i en koncern beräknas det försumbara stöd som lämnats till hela koncernen i Sverige.

  • Det är möjligt att söka samma typ av affärsutvecklingscheck två år i rad, därefter tillämpas ett karensår.
  • Ett företag kan endast mottaga stöd för en typ av affärsutvecklingscheck per år.

Så här ansöker du

Ansökan sker via Min ansökan. 

För hjälp och stöd i din ansökan se Lathund

Så här handläggs och beslutas er ansökan

Ansökan handläggs efter att ansökningstiden har passerat. Beslut tas genom en beslutsgrupp bestående av representanter från Region Sörmland, Almi, EEN, EKN, Östsvenska Handelskammaren, Mälardalens Handelskammare, MITC, Energikontoret Mälardalen och Tillväxtverket.

Hur länge kan projektet pågå?

Insatsen får påbörjas tidigast efter beslutet och ska slutredovisas senast 2022-09-31.

När kan vi ansöka?

Ansökningstiden är 24 september - 15 november 2021.

När får vi beslut?

Beslut fattas löpande och tillkännages senast 15 december.

Vad kan checkarna användas till?

Ta in extra extern kompetens i syfte att hjälpa ditt företag att utvecklas och stärka konkurrenskraften inom digitalisering, internationalisering och grön omställning. Begränsningar och specifik information hittar du under respektive Affärsutvecklingscheck längre ned på sidan.

För mer information kontakta:

Inger Åckander på Almi, 016-541 10 95 

Marcus Forss på Region Sörmland,  0721-48 07 49 

Specifika förutsättningar

Uppdaterat: 12 oktober 2021
ZZDZ