Affärsutvecklingscheckar 2022

Region Sörmland erbjuder små- och medelstora företag möjlighet att söka finansieringsstöd (affärsutvecklingscheckar) där syftet är att öka företagets konkurrenskraft och skapa hållbar tillväxt med hjälp av internationalisering, digitalisering och grön omställning.

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till företag som:

  • har 1-100 anställda
  • har en omsättning på minst 0,5 miljoner kronor och högst 100 miljoner kronor (baseras på föregående års bokslut)
  • har arbetsställe registrerat i Sörmland
  • vill växa
  • har sin ekonomi i ordning

Stöd lämnas inte till:

  • företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen
  • företag verksamma inom fiske, fiskeförädling samt jordbruk
  • investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit och beslutats

Mer om affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

Denna EU-förordning säger till exempel att företag sammanlagt inte får ta emot mer än 200 000 euro (cirka 1,8 miljoner kronor) under 3 år i försumbart stöd. Om ditt företag ingår i en koncern beräknas det försumbara stöd som lämnats till hela koncernen i Sverige.

  • Det är möjligt att söka samma typ av affärsutvecklingscheck två år i rad, därefter tillämpas ett karensår.
  • Ett företag kan endast mottaga stöd för en typ av affärsutvecklingscheck per år.

Så här ansöker du

Ansökningsmöjligheten är nu stäng.

Så här handläggs och beslutas er ansökan

Beslut tas genom en beslutsgrupp bestående av representanter från Region Sörmland, Almi, EEN, EKN, Östsvenska Handelskammaren, Mälardalens Handelskammare, MITC, Energikontoret Mälardalen och Tillväxtverket och  tillkännages senast 1 juni.

Hur länge kan projektet pågå?

Insatsen får påbörjas tidigast efter beslutet och ska slutredovisas senast 2023-02-01.

När kan vi ansöka?

Ansökningsmöjligheten är stängd.

När får vi beslut?

Beslut fattas löpande och tillkännages senast 1 juni.

Vad kan checkarna användas till?

Ta in extra extern kompetens i syfte att hjälpa ditt företag att utvecklas och stärka konkurrenskraften inom digitalisering, internationalisering och grön omställning. Begränsningar och specifik information hittar du under respektive Affärsutvecklingscheck längre ned på sidan.

För mer information kontakta:

Inger Åckander på Almi, 016-541 10 95 

Marcus Forss på Region Sörmland,  0721-48 07 49 

Specifika förutsättningar

Uppdaterat: 19 maj 2022
Y6C5