Finansieringsstöd för skolutveckling

Region Sörmland utlyser en möjlighet för skolor och förskolor att söka stöd för att finansiera åtgärder för skolutveckling och bättre förutsättningar för lärande.

I spåren av pandemin finns en oro för att barn och ungas mående, kunskapsutveckling och skolresultat påverkats negativt. För att stötta förskolor och skolor i arbetet med att motverka pandemins negativa effekter bland barn och unga satsar Region Sörmland 5 miljoner kronor.

Syfte och mål med stödet

Pandemin har påverkat elever i alla åldrar. Yngre barn, som inte haft så goda möjligheter till distansundervisning, samtidigt som både de och deras lärare varit tvungna att stanna hemma även vid milda symptom, har missat mycket undervisning. Vissa gymnasieungdomar som redan innan pandemin hade det svårt i skolan på grund av omständigheter i hemmet har hänvisats till just hemstudier under halva sin gymnasietid. Pandemin har slagit absolut hårdast mot de barn och unga som redan hade det svårt i livet och i skolan. Dessutom innebär lågkonjunkturen och den höga arbetslösheten ett högt tryck på vuxenutbildningen.

Målet med stödet är att motverka pandemins negativa effekter för barn och elevers mående, kunskapsutveckling och skolresultat. Stödet riktar sig till verksamhet från förskola till vuxenutbildning, både i privat och offentlig regi – till skolhuvudmän/verksamhetsansvariga som har nära kontakt med eleven, läraren eller annan berörd av åtgärden som har god kännedom om vilka åtgärder som bäst behövs och som kommer att göra största möjliga nytta

Vem kan söka?

Offentliga eller fristående skolor och förskolor i Sörmland. Utlysningen är öppen för verksamheter från förskola till vuxenutbildning i privat och offentlig regi med verksamhet i någon av Sörmlands kommuner. Vi eftersträvar att fördela medlen jämnt i länet och mellan de olika verksamhetsformer som utlysningen riktar sig till.

Sökkriterier

Åtgärder som kan få del av stödet ska uppfylla följande kriterier:

  • är av stor betydelse för att motverka pandemins negativa effekter på barn och elevers mående, kunskapsutveckling och/eller skolresultat.
  • ligger i linje med Region Sörmlands målsättningar för kompetensförsörjning
  • vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
  • främjar elevers möjligheter att nå läroplanens mål.
  • stärker elevers motivation, engagemang och delaktighet.
  • bedöms genomförbara.

Åtgärder som har en potentiell regional eller delregional effekt utöver effekt i den egna skolan eller kommunen är av speciellt intresse.

Vad kan stödet användas till?

Stödet kan användas till åtgärder för skolutveckling och bättre förutsättningar för lärande som motverkar pandemins negativa effekter på barn och elever i Sörmlands mående, kunskapsutveckling och skolresultat, tex utrustning, material, resor, löner osv. Bidraget ersätter inte moms.

Hur mycket kan jag söka för?

Ingen begränsning. I det fall stödet blir översökt beviljas de ansökningar som bedöms ha störst sammanlagd positiv effekt för barn och elevers mående, kunskapsutveckling och skolresultat, vilket även kan innebära att sökande inte får hela den summan som framkommer i ansökan.

Krav från Region Sörmland

  • Åtgärden som bidraget finansierar ska genomföras senast 21-12-31
  • Mottagaren av bidrag fakturerar Region Sörmland för faktiska kostnader senast 2021-12-20
  • Mottagaren av bidrag ansvarar för att en uppföljningsrapport som beskriver de resultat åtgärden bidragit till skickas till Region Sörmland senast 2022-01-31.
  • Mottagaren av bidraget deltar vid förfrågan vid ett lärande seminarium och presenterar sina resultat.

Ansökningsperiod

Ansökan stänger 17 augusti 2021. Ansökningarna behandlas skyndsamt och beslut ges senast 27 augusti 2021. I det fall inte medlen är upparbetade efter den första omgången kommer utlysningen förlängas.

Ansök här

Klicka här för att komma till ansökan.

Kontaktperson

Elin Liljeblad, strateg
Skyddad adress

Uppdaterat: 26 augusti 2021
DQ64