Villkor och regelverk

Innan du söker bidrag är det viktigt att du läser igenom våra regler och villkor. Du hittar dem på denna sida.

Föreningar och organisationer som kan få bidrag från Region Sörmland ska vara demokratiskt uppbyggda vilket innebär att medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över verksamheten. Föreningarna och organisationerna ska också stödja demokratiska idéer och allas lika rättigheter och möjligheter oavsett:

 • Kön, könsidentitet och könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

För att ha rätt till bidrag ska föreningen eller organisationen:

 • Bedriva verksamhet i minst tre av länets kommuner, alternativt vara av särskilt regionalt intresse.
 • Ha viss annan finansiering.
 • Ha antagna stadgar.
 • Ha utsedd styrelse och revisorer.
 • Kunna styrka sin verksamhet med förslag till verksamhetsplan och balanserad budget.
 • Kunna styrka godkänd verksamhetsberättelse med årsbokslut, revisionsberättelse samt att styrelsen beviljats ansvarsfrihet. (Gäller inte nystartad förening, organisation.)
 • Ange vad ansökta medel ska användas till.
 • Ha behov av ekonomiskt stöd för att genomföra planerad verksamhet.
 • Inte ha skuld till staten för skatt eller avgifter (Kronofogden) eller vara i likvidation.

Villkor för bidrag

Uppdaterat: 28 augusti 2020
TH5R