Länstransportplanen

Region Sörmland har regeringens uppdrag att planera för den regionala infrastrukturen. Trafikverket utför och bekostar sedan de åtgärder som politiken beslutat om.

I Sverige är det antingen kommunerna eller staten som ansvarar för den allmänna infrastrukturen. Kommunerna ansvarar och betalar för sina gator, trottoarer och cykelvägar inom tätorten medan staten via Trafikverket ansvarar för vägar och järnvägar utanför tätorterna. Statens infrastruktur består bland annat av järnvägar, Europavägar, länsvägar och cykelvägar.

Region Sörmland har uppdrag att planera för statens länsvägar och cykelvägar på regional nivå, i den regionala planen för transportinfrastruktur. Staten själv planerar för alla järnvägar och Europavägar i den nationella planen. Tillsammans innehåller de båda planerna alla satsningar på infrastrukturen som berör Sörmland.

Länstransportplan 2022- 2033 beslutades i regionala utvecklingsnämnden den 1 april 2022 och fastställs i regionfullmäktige den 31 maj 2022. 

Här finns Länstransportplanen

Uppdaterat: 5 april 2022
87JA