Länstransportplanen

Region Sörmland har regeringens uppdrag att planera för den regionala infrastrukturen. Trafikverket utför och bekostar sedan de åtgärder som politiken beslutat om.

I Sverige är det antingen kommunerna eller staten som ansvarar för den allmänna infrastrukturen. Kommunerna ansvarar och betalar för sina gator, trottoarer och cykelvägar inom tätorten medan staten via Trafikverket ansvarar för vägar och järnvägar utanför tätorterna. Statens infrastruktur består bland annat av järnvägar, Europavägar, länsvägar och cykelvägar.

Region Sörmland har fått i uppdrag att planera för statens länsvägar och cykelvägar på regional nivå, i den regionala planen för transportinfrastruktur. Staten själv planerar för alla järnvägar och Europavägar i den nationella planen. Tillsammans innehåller de båda planerna alla satsningar på infrastrukturen som berör Sörmland.

Länsttransportplan 2022-2033 är ute på remiss hos berörda fram till 30 december 2021.

Mer om Länstransportplanen

Uppdaterat: 29 september 2021
CEB2