Ostlänken

Ostlänken är en viktig länk för att utveckla järnvägssystemet i Sörmland och Mälardalsregionen. Det är 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping med fem nya resecentrum, varav tre i Sörmland; Vagnhärad, Nyköping och Skavsta. Ostlänken är beslutad, och för att inte begränsa utveckling nationellt, storregionalt och regionalt behöver den färdigställas så fort som möjligt.

Regeringen har fastställt en ny nationell transportplan för åren 2018-2029. I planen finns bland annat Ostlänken med.

Ostlänken har stor betydelse både nationellt, storregionalt och regionalt för Sörmland. I takt med utecklingen i Sverige ökar, ökar också behovet av ny järnvägs- och väginfrastruktur. Infrastrukturen är en nödvändig förutsättning för att kunna transportera människor mellan arbete och bostäder och rå- och färdigvaror, gods, mellan olika platser.

I takt med att Sverige växer har behovet av nya järnvägar ökat utifrån många olika perspektiv. Ny kapacitet på järnväg medför en avsevärt förbättrad tillgång till, förutom arbetspendling, även till nya studieorter, fritid med mera. Inget tyder idag på att Sveriges utveckling långsiktigt skulle mattas av vilket betyder att det fortsatt långsiktigt finns behov av ny järnväg. För Sörmlands del är tillgången till regional och storregional järnväg kritisk för att med kortare restider kunna tillgodose de allt viktigare regionala och storregionala sambanden, och i synnerhet relationerna med Stockholmsområdet, Linköping, Örebro och Västerås och vice versa.

Uppdaterat: 22 mars 2021
8XZS