EU:s strukturfonder

Som regionalt tillväxtansvarig har Region Sörmland tagit fram nya program för strukturfondsperioden 2014-2020. Ett nationellt program för Europeiska socialfonden och det regionala programmet för Östra Mellansverige för Europeiska regionala utvecklingsfonden är framtagna.

Nytt sätt att arbeta och ansöka

EU:s strukturfonder har gjort skillnad för många individer, men gett färre bestående resultat i organisationer och strukturer. Effekterna av projekten ska därför bli bestående under den här programperioden. Det uppnås genom fler strategiska satsningar som möter regionens utmaningar.

RegionSörmland och andra regionalt tillväxtansvariga kommer att samla aktörer som kan ta ansvaret som projektägare och även fortsätta arbetet efter projektets slut. Det nya arbetssättet ska sätta avtryck på kommande ansökningsomgångar. Satsningar som förändrar arbetssätt kommer att prioriteras.

I början av året tar de tillväxtansvariga i Östra Mellansverige i samarbete med ESF-rådet, Tillväxtverket och strukturfondspartnerskapet, fram en årsplan. Årsplanen kopplas till länets regionala utvecklingsprogram och handlingsprogrammet för ÖMS-området. I årsplanen fastställs vilka utlysningar som kommer under året och när de kommer.

Innan utlysningarna kommer ska Region Sörmland medverka till att hålla samman förberedelsearbetet i länet. Projektidéer i de prioriterade områdena kommer därför att samlas upp.

Vi ska också delta i arbetet med att mobilisera aktörer på lokal nivå och på läns- och ÖMS-nivå som kan finansiera och äga projekt.

Arbetets gång

ESF-rådet och Tillväxtverket gör sina utlysningar enligt årsplanen. Under ansökningsperioden ger regionförbundet, Tillväxtverket och ESF-rådet information och vägledning till de aktörer som behöver. Projektaktörerna riggar sina projekt och ansöker om medel hos ESF-rådet/Tillväxtverket. Strukturfondspartnerskapet prioriterar därefter projektansökningarna och samordnar även med övriga program regionalt. Därefter fattar ESF-rådet och Tillväxtverket beslut om vilka projekt som ska få medel.

Testa er projektidé

Kontakta Agneta Engström eller Magnus Nilsson på Region Sörmland för att stämma av projektskissen innan ni går vidare med en ansökan.

Krav på ansökan

Planera för ett tydligt aktivt ägarskap så att de bestående effekterna säkerställs i de egna ordinarie verksamheten. Förbered er genom att vässa och förankra idéer och hitta samverkanspartners och andra strategiska aktörer till exempel de aktörer som har det formella ansvaret för den målgrupp ni vill nå. Det är viktigt att förankra projektidén hos oss innan ni skickar den till Tillväxtverket.

Mer om EU:s strukturfonder

Uppdaterat: 8 maj 2020
32KM