EU:s strukturfonder


Det finns en mängd olika fonder och program inom EU från vilka regioner, kommuner, organisationer och företag kan ansöka om medel. EU:s regionalpolitik, även kallad sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. Strategin för Smart specialisering i Sörmland definierar Sörmlands styrkeområden och är en förutsättning för att ta del av EU: s strukturfondsmedel.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör har Region Sörmland i uppdrag att planera för och förbereda inför kommande strukturfondsperiod 2021 - 2027. Förslag på innehåll i de nya strukturfondsprogrammen tas fram i samarbete med övriga regioner i Östra Mellansverige, ÖMS. Under 2020 pågår en process med förankring och beredning i respektive län. Därefter fattas beslut på nationell nivå och i EU-kommissionen innan programmen börjar gälla i regionerna.

Parallellt med detta så pågår strukturfondsprogrammen 2014 - 2020 som du kan läsa mer om nedan. 

Mer om EU:s strukturfonder

Uppdaterat: 3 augusti 2020
6HB4