Biogasutveckling

I all verksamhet, inklusive regional utveckling, behöver miljöhänsyn tas. Det kan göras på många olika sätt men går alltid ut på att vårda och värna jorden.

All produktion och användning av energi behöver i varje enskilt steg ske på ett så effektivt sätt som möjligt. Användningen behöver anpassas till ändamålet i större utsträckning än vad som generellt görs idag. Exempelvis lämpar sig en stadsbuss väl att driva med elektricitet. Orsaken är låg medelhastighet och många starter och stopp. En landsortsbuss har högre medelhastighet och färre stopp. Här lämpar sig andra drivmedel i flytande- eller gasform bättre

Biogas Öst är en storregional samverkansorganisation som genom samordning, kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnad verkar för en hållbar regional utveckling i en region som omfattar Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro, Stockholm och Östergötlands län.

BioDriv Öst är ett storregionalt nätverk som ska underlätta och påskynda omställningen till förnybara alternativ i transportsektorn. BioDriv Öst drivs av den storregionala samverkansorganisationen Biogas Öst. Över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och forskning är redan med i denna regionala kraftsamling för fossilfria transporter.

Uppdaterat: 16 september 2019
THZ1