Cykelstrategi för Sörmland

Regional cykelstrategi för Sörmland ska främja och öka cyklingen i Sörmland. Att arbeta med cykling bidrar till minskad klimatpåverkan, förbättrad trafiksäkerhet, minskat buller och lokala utsläpp, förbättrad tillgänglighet i städer och förbättrade hälsoeffekter.

Region Sörmland har under de senaste åren arbetat fram en ny regional cykelstrategi för Sörmland. Du kan hitta cykelstrategin i sin helhet längre ner.

Fördelar med att cykla

Cykling är ett effektivt färdmedel och bidrar till en ökad folkhälsa. Daglig fysisk aktivitet sänker risken för insjuknande i hjärtkärlsjukdomar, typ 2-diabetes och vissa cancerformer samt förtida död. När vi lever ett allt mer stillasittande liv blir möjligheter till aktiv transport – att kunna gå och cykla – alltmer viktigare. Cykling är också viktig del i samhällsutvecklingen för att skapa ett yteffektivt, hållbart och effektivt samhälle.

Cykelstrategi för Sörmland

Cykelstrategins övergripande mål är att fler ska cykla för ett mer hållbart Sörmland. En ökad aktiv mobilitet för människorna i Sörmland bidrar till att uppnå regionens ekonomiska, sociala samt hälso- och miljömål.

Regional cykelstrategi för Sörmland är ett samlat dokument med mål, strategier, åtgärder, genomförande samt uppföljning. Strategin ska fungera som ett stöd i Region Sörmlands och kommunernas arbete med cykelfrågor, bland annat utbyggnad av cykelvägnät och att skapa förutsättningar för en ökad cykling. Strategin har en styrande, vägledande och rådgivande funktion för prioriteringar av cykelvägsinvesteringar i genomförandet av länsplanen för regional transportinfrastruktur.

Här kan du läsa strategin i sin helhet. (pdf)

Kunskapssammanställning cykel. (pdf)

Uppdaterat: 24 mars 2022
QZSB