Sörmlands elförsörjning

Sveriges elförsörjningssystem står inför stora förändringar. Förändringarna innebär både utmaningar och möjligheter för samhällsutvecklingen och den hållbara tillväxten i vår region och i Sverige som helhet. En av de viktigaste utmaningarna är att få fram rätt effekt till rätt geografisk plats vid en given tidpunkt.

Två områden har identifierats som strategiskt viktiga för vårt arbete:

Värdera upp el som resurs

El är idag lösningen på många av våra hållbarhetsutmaningar (till exempel omställning från fossila bränslen till elfordon inom transportsektorn). Detta är en av orsakerna till att behovet av el ökar. Tack vare en god tillgång på el och ett stabilt elförsörjningssystem har vi historiskt inte behövt ta särskilt stor hänsyn till tillgången på el i utvecklingen av samhället. När nu både efterfrågan på el ökar samtidigt som tillgången på effekt kan vara begränsad behöver vi värdera upp el som värdefull resurs i det hållbara samhället och ställa om till exempel planeringsprocesser så att vi använder el på smartast möjliga sätt.

Mer aktiva elanvändare

Nya förutsättningar för elproduktionen är en anledning till att tillgången till el kommer att variera mer än tidigare, detta tillsammans med de möjligheter som digitaliseringen medför innebär att det i framtiden snarare är användningen av el än produktionen som behöver styras. Det i sin tur innebär att det kommer att vara en stor fördel att vara en aktiv elkonsument. För en region kan det till exempel handla om att kostnader kan minska genom en mer planerad elanvändning. Men också att planerad elkonsumtion kan minska trycket på elförsörjningssystemet och därmed vara en del av lösningen på effektproblematiken.

Under 2019 fokuseras arbetet på följande:

  • Ökad kunskap om läget genom egna utredningar och omvärldsbevakning
  • Skapa en gemensam bild av läget i vår region, framförallt i samarbete med länsstyrelsen och kommunerna samt i samverkan med andra relevanta aktörer på området såsom till exempel elbolagen.
  • Revidera den regionala energi och klimatstrategin för Sörmland
  • Samverkan med andra regioner i Östra mellansverige
  • Lyfta frågan till nationell nivå
  • Utveckla planeringsprocesser så att elförsörjningen tas med som en förutsättning tidigare och på ett bättre sätt
  • Undersöka möjligheterna för Region Sörmland att bli en mer aktiv elanvändare

Förutom fokus på den grundläggande elförsörjningen arbetar vit även med andra frågor kopplat till energi. Till exempel inom smart specialisering och transportsektorn.

Mer om elförsörjning

Uppdaterat: 16 september 2019
3BJG