Hållbart resande

Region Sörmland arbetar med hållbart resande och mobility management. Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och resor genom att påverka och förändra resenärers beteende och attityder.

Mobility management är både miljöeffektivt, kostnadseffektivt och gynnsamt för folkhälsan. Syftet är främst att minska det privata bilanvändandet och främja gång-, cykel-, och kollektivtrafik eller att se till att vissa resor inte behöver ske överhuvudtaget. Det är "mjuka" åtgärder för att påverka resan innan den har börjat. Genom exempelvis rådgivning, information, kampanjer och marknadsföring får trafikanter stöd att förändra sina resvanor. Det kan också vara organisation av tjänster och koordination av olika parters verksamheter. De "mjuka" åtgärderna kan med fördel användas tillsammans med "hårda" åtgärder inom samhällsplanering, exempelvis när nya spårvagnslinjer, vägar eller cykelbanor byggs. Mobility management-åtgärder har en bra kostnads-nyttokvot och kräver inte de stora finansiella investeringarna som de "hårda" åtgärderna kräver.

Kopplat till detta arbete finns en arbetsgrupp inom Region Sörmland samt ett regionalt nätverk tillsammans med länets kommuner och Länsstyrelsen Södermanland. 

Verktygslåda för åtgärder inom hållbart resande pdf-fil

Hur vi reser i Sörmland kan du läsa i rapporten Resvaneundersökning Sörmland.

projektbild Rena Resan

Rena Resan minskar klimatpåverkan vid resor.

Fossilfritt 2030 Rena Resan

Region Sörmland deltar också i projektet Rena Resan som ska hjälpa invånare att minska sin klimatpåverkan från resor. Genom att påverka beteenden och attityder kring resor ska fler börja resa mer hållbart.

Uppdaterat: 7 september 2021
7KD1