Sörmlands kraftförsörjning

Sveriges kraftförsörjning står inför stora förändringar. Förändringarna innebär både utmaningar och möjligheter för samhällsutvecklingen och den hållbara tillväxten i vår region och i Sverige som helhet. En av de viktigaste utmaningarna är att få fram rätt effekt till rätt geografisk plats vid en given tidpunkt.

Under 2019 arbetade Region Sörmland tillsammans med 6 andra regioner inom Östra Mellansverige (ÖMS) kring kraftförsörjning. Det resulterade i ett kunskapsunderlag över kraftförsörjnings- och kapacitetssituationen i elnätet i ÖMS. Den snabba tillväxttakten inom ÖMS ställer bland annat krav på kortare ledtider för nya anslutningar än tidigare. Detta, i kombination med ny elintensiv industri, elektrifiering av transportsektorn samt större andel kraftproduktion från sol- och vindenergi medför utmaningar för såväl stamnät som underliggande nät.

För att läsa mer se rapporterna nedan.

Under hösten 2021 togs även en kartläggning fram över effekts- och kapacitetsutmaningarna i Sörmland. Detta gjordes genom intervjuer med kommuner och nätägare i Sörmland.

Mer om elförsörjning

Uppdaterat: 21 december 2021
YUUT