Integration för tillväxt

Utan invandring skulle Sveriges befolkningstillväxt vara mycket låg och allt färre i arbetsför ålder skulle behöva försörja den växande andelen äldre. Vi behöver helt enkelt invandring för vår tillväxt. Faktum är att flertalet svenska kommuner har invandringen att tacka för fortsatt befolkningstillväxt, vilket även gäller i Sörmland.

Samtidigt finns det stora utmaningar när det gäller bland annat mottagandet och integrationen av flyktingar och anhöriginvandrare. Det råder till exempel på vissa håll i landet en akut bostadsbrist. Vi ser en ökande segregation där ett av de stora problemen ur ett tillväxtperspektiv är att stora grupper har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det är viktigt att poängtera att dessa problem inte bara gäller personer med utländsk bakgrund utan är viktiga samhällsutmaningar i stort. Det finns däremot delvis behov av särskilt riktade insatser, till exempel ett förbättrat mottagande samt insatser för att nyanlända barn ska klara skolan.

Vi utvecklar just nu arbetet med integration för tillväxt. I nuläget ligger fokus på att öka kunskapen om integration ur ett tillväxtperspektiv och de särskilda förutsättningar som råder i Sörmland med omland. Framförallt  driver vi och deltar i studier med olika omfattning tillsammans med andra aktörer. Ökad kunskap ger bättre underlag som kan användas vid beslut om satsningar både lokalt, regionalt och nationellt.

Läs mer om integration

Uppdaterat: 7 oktober 2019
FKKH