Landsbygdens näringar

Biobaserade näringar är ett av styrkeområdena inom Sörmlands strategi för Smart specialisering. Länet har goda produktionsförutsättningar för jord- och skogsbruk, ett strategiskt läge nära stora konsumentmarknader och många stora och små jordbruk och livsmedelsföretag inom hela värdekedjan från jord till bord. De fördelarna vill vi använda och även utveckla branschen med nya näringsgrenar, som hjälper oss att bibehålla en stark och levande landsbygd.

Tillsammans med länsstyrelsen arbetar vi för att stärka näringslivsutvecklingen på landsbygden. Särskilt fokus har maten som en växande näringsgren. En koordinering sker av EU-fonderna landsbygdsprogrammet och strukturfonderna för att få bästa möjliga resultat. Ett exempel på samarbetet är projektet "Stolt mat i Sörmland", där även Sparbanksstiftelsen Sörmlands sparbank och Rekarnebanken medverkar.

Agro Sörmland är en ny mötes- och utvecklingsarena för länets gröna, biobaserade näringar, som drivs av den ekonomiska föreningen Agro Öst. Region Sörmland och Länsförsäkringar Sörmland är huvudfinansiärer och flera kommuner och är med och stöttar verksamheten. Arenan i är inte knuten till en fast fysisk plats utan anordnar aktiviteter på olika ställen i länet. Målet är att ge möjligheter till utbyte mellan de biobaserade näringarna och andra branscher, akademi, offentliga myndigheter med flera, som leder till utveckling och som ökar produktionen, tillväxten, innovationskraften i branschen.

Landsbygdsprogrammet hanteras i Sörmland av länsstyrelsen. Region Sörmland är representerat i strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige som ansvarar för strukturfonderna.

Läs mer om Agro Sörmland

Läs mer om Stolt mat i Sörmland

Uppdaterat: 9 februari 2021
6P7M