Illustrerad bild på skog och stad

Regionalt skogsprogram i Sörmland

Det finns ett stort intresse för skogen i länet. Genom samverkan och dialog kan vår region bidra till regeringens vision om att skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

I strategin för Sveriges nationella skogsprogram ingår att skapa regionalt engagemang och kraftsamla för att
uppnå skogsprogrammets vision och mål. 2019 beslutades att ett arbetet med ett regionalt skogsprogram
i Södermanland skulle drivas som ett projekt och i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Sörmland.

Projektet syftar till att etablera ett regionalt skogsprogram i Sörmland (RsiS). Skogsprogrammet ska bli en  plattform där konstruktiva dialoger, framåtsyftande samverkan och gemensamma projekt kan initieras, stöttas och drivas. Arbetet ska bidra till att nå det nationella skogsprogrammets vision:

"Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en
växande bioekonomi."

Fokusområden

Strategin för att nå visionen för Sveriges nationella skogsprogram innehåller mål för fem fokusområden.
Arbetet inom det regionala skogsprogrammet i Sörmland kommer att fokusera på fyra av dessa fokusområden
och målen inom dem.

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta ska vara en hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd
tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen, inom ramen för att de nationella miljömålen nås.

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet ska vara ökad sysselsättning, stärkt hållbar
tillväxt och landsbygdsutveckling med beaktande av skogens sociala värden. Kompetensen hos såväl kvinnor
som män ska tillvaratas i arbetet, inklusive kompetensen hos nyanlända.

Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass

Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass ska vara att svensk skogsnäring är världsledande när det gäller att skapa och tillvarata innovationer och att hållbart producera förädlad skogsråvara för en växande bioekonomi samt tillgodose efterfrågan på hållbara, fossilfria varor och tjänster på globala marknader.

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen ska vara ökad kunskap och innovation
kring skogens alla värden och hela värdekedja för en hållbar och växande biobaserad ekonomi.

Läs mer om det nationella skogsprogrammet på Skogsstyrelsens webbsida  

Ny webbplats

Mer information om  Region Sörmlands regionala utvecklingsarbete finns att läsa på den nya webbplatsen Utvecklasormland.se

Organisation  Regionalt skogsprogram i Sörmland

Uppdaterat: 20 september 2022
CTZR