Regional fysisk planering

Med en samhällsutveckling, som inte minst påverkas av globalisering, ekonomisk- och teknisk utveckling, möjliggörs att vi kan röra oss i allt större geografier. Vi behöver röra oss mellan bostad och arbete, studier, service samt fritid.

Regionförstoringen och även allt fler komplexa samhällsutmaningar som spänner över administrativa gränser, leder till ett ökat behov av regionala och storregionala perspektiv inom samhällsplaneringen, där samordning av olika geografier och sektorer är av stor betydelse. Regional fysisk planering är ett sätt att möta detta behov.

I Sörmland är Strukturbild Sörmland utgångspunkt för arbetet med regional fysisk planering. Regional fysisk planering är det fysiska perspektivet på genomförandet av Sörmlandsstrategin. Länstransportplanen och trafikförsörjningsprogrammet och andra regionala strategier ska förhålla sig till strukturbilden, och vid framtagande av handlingsplaner och analyser inom ramen för Sörmlandsstrategin bör ett fysiskt perspektiv finnas med. Regional fysisk planering syftar till att stärka kopplingen mellan strategin och kommunernas översiktsplanering för långsiktigt hållbara fysiska strukturer regionalt, där bebyggelseutvecklingen samspelar med utvecklingen av infrastruktur och kollektivtrafik.

Region Sörmlands arbete med regional fysisk planering sker i nära samverkan med länets nio kommuner. Men även länsstyrelsen och nationella myndigheter är viktiga i arbetet. Det finns även exempel på mellankommunala samarbeten som det länsöverskridande Samarbetet Fyra Mälarstäder (Eskilstuna, Strängnäs, Västerås och Enköping). Exempel på samverkan är olika nätverk som regionen driver, och regionen är även remissinstans för översiktsplaner och andra planer av regional betydelse.

Östra Mellansverige

Sörmland är en del av östra Mellansverige, tillsammans med länen Stockholm, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland, och utgör en sammanlänkad enhet som har en betydande roll för hela landets utveckling. Region Sörmland samverkar i storregionala sammanhang med grannregionerna inom storregional strategisk planering i Östra Mellansverige (ÖMS 2050), och inom En bättre sits (EBS), som handlar om storregional transportutveckling.

Läs mer om nodstädernas roller och funktioner inom ÖMS här. (pdf)

Strukturbild Sörmland 2.0

Under perioden 2018-2020 påbörjade Region Sörmland inom ramen för projektet Tillväxt i Sörmland kräver planering, med medfinansiering av Tillväxtverket, ett arbete med att synliggöra fysiska och funktionella perspektiv i det regionala utvecklingsarbetet. Ett resultat var att Sörmland fick sin första strukturbild på plats i oktober 2020.

I projektet Strukturbild Sörmland 2.0, vill regionen bygga vidare och integrera delarna från det förra projektet, strukturbild och samverkan mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling. Bland annat genom att ta fram kunskapsunderlag över näringslivets geografi, breddade tillgänglighetsperspektiv och genom att konkretisera roller och ansvar för genomförandet av strukturbilden.

Projektet ska utveckla Sörmlands strukturbild genom att vidareutveckla gränssnitten mot annan regional och kommunal planering, näringsliv och akdemi, samt bredda perspektiven i strukturbilden utifrån ett näringslivsperspektiv.

logotyp Tillväxtverket

Projektet ska pågå från december 2020 till och med oktober2022, och sker med finansiering från Tillväxtverket.

 

Attraktiva miljöer, utlysning 2022-2023

Region Sörmland utlyser utvecklingsmedel för projekt som syftar till att på kort sikt öka kunskapen kring hur vi i samverkan inom länet kan utveckla attraktiva miljöer inom Sörmland. Vilket ska på lång sikt bidra till ett stärkt Sörmland och en hållbar regional utveckling.

Utlysningen utgår från Strukturbild Sörmland och dess strategiska område Sörmland har attraktiva miljöer för invånare, besökare och företag. Läs mer om utlysningen här.

 

Regionala planeringsunderlag 

För att kunna planera för en hållbar utveckling behöver vi bra underlag. Region Sörmland bidrar med att ta fram planeringsunderlag och analyser utifrån regionala perspektiv. Här redovisas några av de underlag som använts för bland annat strukturbildsarbetet.

Näringslivets geografi i Sörmland – rapport om näringslivslandskapet och attraktiva miljöer för näringslivet i Sörmland.

Uppdaterat: 26 november 2021
QEVB