Utlysning av projektmedel – utveckla attraktiva miljöer i Sörmland för invånare, företagare och besökare

Strukturbilden ska bidra till en ökad samordning av lokala och regionala planeringsprocesser för en hållbar regional utveckling. Som ett led i genomförandet utlyser Region Sörmland utvecklingsmedel för projekt som under perioden 2022-2023 ska bidra till strukturbildens strategiska områden.

Strukturbild Sörmland

Regionala utvecklingsnämnden fastställde Strukturbild Sörmland den 16 oktober 2020. Strukturbilden utgör det fysiska perspektivet på vår regionala utvecklingsstrategi och har tre strategiska områden, inklusive 18 ställningstaganden.

 • Sörmland är väl integrerat med omvärlden.
 • Sörmland har god tillgänglighet inom länet med en flerkärnig struktur.
 • Sörmland har attraktiva miljöer för invånare, företag och besökare.

Syfte

Syftet med utlysningen är att på kort sikt öka kunskapen kring hur regionen, kommunerna och andra aktörer kan arbeta med att bidra till attraktiva miljöer i Sörmland. Vilket på lång sikt förväntas bidra till en hållbar regional utveckling.

Region Sörmland erbjuder därmed länets kommuner, och, eller tillsammans med, andra relevanta regionala aktörer, en möjlighet till medfinansiering av exempelvis projekt, förstudier eller analyser som går i linje med strukturbilden och denna utlysnings inriktning.

Inriktning och omfattning

De beviljade projektet ska bidra till Strukturbild Sörmlands strategiska område Attraktiva miljöer för invånare, företag och besökare, genom att minst fokusera på ett av dessa tre ställningstaganden;

 • Verka för en fungerande bostadsmarknad med bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på bostäder.
 • Utveckla attraktiva och tillgängliga miljöer för näringslivets behov.
 • Ta tillvara digitaliseringens möjligheter att bidra till utveckling av framtidens smarta samhällen.

Projektet får även kopplas ihop med någon av de två andra strategiska områdena. Det ska ha en koppling till den fysiska miljöns utveckling, och kan exempelvis vara i form av en förstudie eller analys. Det ska även kunna avgränsas mot ordinarie verksamhet, men kan vara en del av ett större projekt.

Vem kan söka?

Region Sörmland beräknar att bevilja två till fyra projekt medfinansiering under 2022–2023. Projektägare bör vara en kommun, men det är ett mervärde om flera kommuner genomför det tillsammans, eller tillsammans med näringsliv, akademi eller civilsamhälle.

Inför projektansökan välkomnas en tidig dialog, med möjlighet att lämna in en kortfattad projektidé till kontaktpersonerna.

Ansökan ska ske via Min ansökan

Hur mycket kan sökas?

Utlysningen omfattar totalt 1 000 000 kr för åren 2022 och 2023, (500 000 kr per år).

Maximalt kan 50 % medfinansiering erhållas från Region Sörmland. Projektets kostnader kan bestå av intern tid och externa kostnader.

Tidplan

Projektansökan ska vara Region Sörmland tillhanda senast den 25 januari 2022 men projekt kan tilldelas beslut löpande innan sista ansökningsdag. Regionen beräknar kunna lämna besked på ansökningarna senast 17 februari 2022.

Bedömning av ansökan

Bedömning kommer ske utifrån hur ansökan beskriver

 • På ett kortfattat och tydligt sätt, syfte och mål m.m., enligt formuläret i Min ansökan.
 • Övergripande budget och vad medlen ska användas till, under hela projektperioden.
 • Hur projektet knyter an till Strukturbild Sörmland och de prioriterade ställningstagandena inom det strategiska området Sörmland har attraktiva miljöer för invånare, besökare och företag.
 • Hur projektet ska samverka med andra aktörer, så som kommuner, regionen, näringsliv, akademi och civilsamhälle.
 • Hur projektet i övrigt förhåller sig till Sörmlandsstrategin och de tre hållbarhetsperspektiven.

Hänsyn vid bedömningen kan komma att tas till utlysningens totala projektportfölj.

Avslut och redovisning

Projektet ska avslutas senast den 30 oktober 2023och slutrekvirering ska ha skett samma datum. Kunskaps- och erfarenhetsspridning är en viktig del, och projektet ska redovisas på lämpligt regionalt forum under 2022 eller 2023.

 

Uppdaterat: 23 november 2021
GC15