Samhällsplanering

Med en god planering av vår mark- och vattenanvändning skapas attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en hållbar tillväxt. För att kunna göra en god planering behövs det bra underlag. Det bidrar vi med genom att ta fram regionala planeringsunderlag och analyser som pendlingsstatistik och befolkningsprognoser.

Region Sörmland arbetar även med att utveckla regionens infrastruktur och logistik. En viktig del för att skapa en hållbar samhällsplanering.

I vårt uppdrag ligger att svara på remisser för kommunernas översiktsplaner. Det är ett sätt att stärka kopplingen mellan kommunernas översiktsplanering och Sörmlandsstrategin. I remissvaret lyfter vi det regionala tillväxtperspektivet.

Var vi bor, var vi arbetar och hur vi rör oss på fritiden begränsas inte av Sörmlands gränser. Därför är det viktigt att titta på vilka samband som finns med angränsande län. Region Sörmland har flera olika samarbeten som sträcker sig över Östra Mellansverige. Vi arbetar till exempel tillsammans med sex andra län och Mälardalsrådet i det transportpolitiska samarbetet "En bättre sits".

Uppdaterat: 8 december 2020
WH61