Förslag till ny cykelstrategi

Region Sörmland har haft uppdraget att revidera Sörmlands regionala cykelstrategi från 2012. Regional cykelstrategi för Sörmland är ett samlat dokument med mål, strategier, åtgärder och uppföljning. Strategin ska fungera som ett stöd i Region Sörmlands och kommunernas arbete med cykelfrågor, bland annat utbyggnad av cykelvägnät och att skapa förutsättningar för en ökad cykling i länet. Sedan den tidigare strategin från 2012 syns allt ökade ambitioner för satsningar på cykling i länet. För att kunna möta de ökade ambitionerna krävs ett bättre underlag om cyklingens roll och förutsättningar i Sörmland. Cykling kan ses som en del i länets ambitioner att utveckla ett hållbart transportsystem.

Arbetet med den nya cykelstrategin påbörjades under hösten 2018 med kartläggningar och analyser av cykelvägnätet. Bland annat gjordes en potentialstudie för cykling genom ett samverkansprojekt med VTI. Under 2019 genomfördes en workshop tillsammans med olika aktörer som la grunden för målen och strategierna. Arbetet har färdigställts under våren 2020.

Utgångspunkten för uppdraget har varit att skapa en sammanhållen strategi som föreslår åtgärder där de gör störst nytta utifrån olika delstrategier och prioriteringsprinciper i samhällsplaneringen. Stort fokus ligger på att främja arbetspendling med cykel. Målen och delstrategierna i dokumentet har mer än tidigare en koppling till arbete med cykelfrågor ur ett vardags- och turismcyklingsperspektiv. Strategin får därigenom en tydligare koppling till barnperspektivet och folkhälsa. Strategin är tänkt att skapa bättre förutsättningar för ett mer systematiskt arbete för att öka cyklingen och utbyggnad av cykelvägnätet i Sörmland. I det ingår också arbete med påverkansåtgärder, så som Mobility Management, som en viktig del för att vi ska nå målen.

Remissvaren ska lämnas till Region Sörmland senast 15 september 2020
via e-post, till Skyddad adress

Läs remissen i sin helhet nedan

Remissversion av regional cykelstrategi för Sörmland

Remissmissiv regional cykelstrategi

Karta: Potential cykling i Sörmland

 

 

Uppdaterat: 11 maj 2020
HXER