Stockholm Skavsta flygplats - södra porten till Stockholmsregionen

Region Sörmland medverkar i ett långsiktigt utvecklingsprojekt med syfte att utveckla Stockholm Skavsta flygplats till en internationell nod som en del i det europeiska transportsystemet.

Om satsningen Södra porten till Stockholmsregionen

Nyköpings kommun, Region Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats AB driver tillsammans satsningen Stockholm Skavsta flygplats – Södra porten till Stockholmsregionen. Det är ett långsiktigt arbete för att visa att Stockholm Skavsta flygplats är en lösning på frågan om flygplatskapacitet i Stockholmsregionen. Flygplatsen är också del av lösningen på Stockholmsregionens trafikutmaningar, särskilt i kombination med den kommande Ostlänken.

Arbetet innefattar både opinionsbildning, samverkan samt utrednings- och analysarbete. Utvecklingsarbetet för Skavsta har en bred ansats. Nyköpings kommun arbetar med att ta fram en målbild för utvecklingen av Skavsta som nod. Arbetet innehåller flera delar som markplanering kring flygplatsen, översiktsplan och detaljplanefrågor, verksamhets- och näringslivsutveckling, resecentrum, infrastrukturfrågor och turism, EU-projekt, besöksnäring och fysisk planering. Region Sörmlands roll som länsplanupprättare gör att vi behöver samverka i utvecklingsarbetet för att förstå kommande behov i transportinfrastrukturen och stödja potentialen för lokal och regional utveckling.

En del i utvecklingsarbetet är det EU-finansierade projektet Skavsta Access 2.0 som berör både direkta investeringar i flygplatsen i närtid och långsiktig planering för Skavsta Stockholm flygplats som en transportnod med koppling till Ostlänken.

På sidan stockholmskavstautveckling.se kan du följa utvecklingsarbetet.

EU-projektet Skavsta Access 2.0

EU-projektet kan ses som en start på ett långsiktigt regionalt utvecklingsarbete som tillsammans med kommunens planering stärker Östra Sörmland och stadskärnorna Oxelösund-Nyköping och Skavsta flygplats. Projektet ska öka tillgängligheten till och från flygplatsen, till Stockholmsområdet och Sverige i övrigt. Det ska skapa anslutningar mellan flyg, järnväg och väginfrastruktur och ge en nod med hög tillgänglighet och säkerhet inom den europeiska stamnätskorridoren.

Det övergripande projektet är indelat i fem delar:

  • Uppgradering av huvudbanan och landningssystem för att öka tillgängligheten för flygbolag (östlig till västlig riktning).
  • Redundansplanering och vidareutveckling av system. Det innebär förbättrade möjligheter för flyglogistik inom Stockholmsregionen, framförallt i ogynnsamma väderförhållanden, genom samarbete mellan Arlanda, Bromma och Skavsta flygplatser.
  • Utbyggnad av bansystem för ytterligare kapacitetsökning, genom att utöka Cat III-system med väst till öst landningsriktningen och en taxibana.
  • Utveckling och integration av en tågstation på flygplatsen för att ansluta den till höghastighetsbanan Ostlänken.
  • Ytterligare planering och investeringar i väginfrastruktur och kollektivtrafiksystem för effektiv anslutning till Ostlänken.

Varför investera i Skavstas flygplatsinfrastruktur?

Med investeringarna på flygplatsen ökar säkerheten, flygplatskapaciteten och tillgänglighet för luftfarten vilket förbättrar flygplatsens konkurrenskraft. Ökad tillgänglighet till Stockholm Skavsta flygplats stöds av flygbolag och operatörer som trafikerar regionen. Investeringarna kommer att leda till miljövinster som mindre väntetid i luften och ekonomisk effektivitet utöver den positiva säkerhetseffekt som bättre flygplatslandningssystem ger. Förbättrad logistik för flyget och redundansen mellan flygplatserna i Stockholmsområdet i händelse av olyckor eller dåligt väder är sådana effekter.

Kopplingen till Ostlänken och samhällsplanering

Projektet är viktigt för en proaktiv och integrerad lokal och regional samhällsplanering kopplat till byggandet av Ostlänken. I projektets del fyra och fem ingår att planera och genomföra ett stort antal utredningar de kommande fyra åren. De berör till exempel näringslivsutveckling, lokala och regionala kollektivtrafiklösningar för utveckling av stadskärnorna, funktionsutredning för ny tågstation, övriga kollektivtrafikanläggningar och behov av väginfrastruktur. Processarbetet drivs av Region Sörmland, Nyköpings kommun och Stockholm-Skavsta flygplats.

Uppdaterat: 7 oktober 2019
125E