Regional fysisk planering

Med en samhällsutveckling, som inte minst påverkas av globalisering, ekonomisk- och teknisk utveckling, möjliggörs att vi kan röra oss i allt större geografier. Vi behöver röra oss mellan bostad och arbete, studier, service samt fritid.

Regionförstoringen och även allt fler komplexa samhällsutmaningar som spänner över administrativa gränser, leder till ett ökat behov av regionala och storregionala perspektiv inom samhällsplaneringen, där samordning av olika geografier och sektorer är av stor betydelse. Regional fysisk planering är ett sätt att möta detta behov.

I Sörmland är Strukturbild Sörmland utgångspunkt för arbetet med regional fysisk planering. Regional fysisk planering är det fysiska perspektivet på genomförandet av Sörmlandsstrategin. Länstransportplanen och trafikförsörjningsprogrammet och andra regionala strategier ska förhålla sig till strukturbilden, och vid framtagande av handlingsplaner och analyser inom ramen för Sörmlandsstrategin bör ett fysiskt perspektiv finnas med. Regional fysisk planering syftar till att stärka kopplingen mellan strategin och kommunernas översiktsplanering för långsiktigt hållbara fysiska strukturer regionalt, där bebyggelseutvecklingen samspelar med utvecklingen av infrastruktur och kollektivtrafik.

Region Sörmlands arbete med regional fysisk planering sker i nära samverkan med länets nio kommuner. Men även länsstyrelsen och nationella myndigheter är viktiga i arbetet. Det finns även exempel på mellankommunala samarbeten som det länsöverskridande Samarbetet Fyra Mälarstäder (Eskilstuna, Strängnäs, Västerås och Enköping). Exempel på samverkan är olika nätverk som regionen driver, och regionen är även remissinstans för översiktsplaner och andra planer av regional betydelse.

Strukturbild Sörmland har tagits fram inom projektet Tillväxt i Sörmland kräver planering, som genomförts med medfinansiering av Tillväxtverket, och pågick 2018–2020. Förutom framtagande av strukturbilden syftade projektet även till ökad samverkan mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling.

Östra Mellansverige

Sörmland är en del av östra Mellansverige, tillsammans med länen Stockholm, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland, och utgör en sammanlänkad enhet som har en betydande roll för hela landets utveckling. Region Sörmland samverkar i storregionala sammanhang med grannregionerna inom storregional strategisk planering i Östra Mellansverige (ÖMS 2050), och inom En bättre sits (EBS), som handlar om storregional transportutveckling.

Läs mer om ÖMS – samverkan kring storregional planering här. 

Prioriteringar 2020

Regionala planeringsunderlag

För att kunna planera för en hållbar utveckling behöver vi bra underlag. Region Sörmland bidrar med att ta fram planeringsunderlag och analyser utifrån regionala perspektiv. Här redovisas några av de underlag som använts för bland annat strukturbildsarbetet.

Uppdaterat: 16 oktober 2020
D7DC