Regional fysisk planering

Med rådande samhällsutveckling, som inte minst påverkas av globalisering och tekniska innovationer, rör vi oss i allt större geografier. Vi behöver röra oss mellan bostad och arbete, studier, service samt fritid.

Regionförstoringen och även allt fler komplexa samhällsutmaningar som spänner över administrativa gränser, leder till ett ökat behov av regionala och storregionala, perspektiv inom samhällsplaneringen, där samordning av olika geografier och sektorer är av stor betydelse. Regional fysisk planering är ett sätt att möta detta behov.

I Sörmland kommer Strukturbild Sörmland att vara utgångspunkt för arbetet med regional fysisk planering. Regional fysisk planering är det fysiska perspektivet på genomförandet av Sörmlandsstrategin. Vid framtagande av exempelvis handlingsplaner och analyser ska ett fysiskt perspektiv finnas med. Ett syfte med regional fysisk planering är att stärka kopplingen mellan strategin och kommunernas översiktsplanering för långsiktigt hållbara regionala strukturer. Region Sörmland arbetar även med att utveckla regionens infrastruktur och kollektivtrafik. Fysisk planering, infrastruktur och kollektivtrafik behöver samordnas bättre för en regional utveckling som underlättar omställning till ett hållbart samhälle och bidrar till attraktiva miljöer för invånare och företag. Region Sörmlands arbete med regional fysisk planering sker i nära samverkan med länets nio kommuner. Det finns även exempel på mellankommunala samarbeten som det länsöverskridande Samarbetet Fyra Mälarstäder (Eskilstuna, Strängnäs, Västerås och Enköping).

Strukturbilden tas fram inom projektet Tillväxt i Sörmland kräver planering, som genomförs med medfinansiering av Tillväxtverket, och pågår 2018-2020. Förutom framtagande av strukturbilden syftar projektet även till ökad samverkan mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling.

Läs mer om Strukturbild Sörmland här.

Storregional samverkan

Sörmland är en del av östra Mellansverige, tillsammans med länen Stockholm, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland, och utgör en sammanlänkad enhet som har en betydande roll för hela landets utveckling. Region Sörmland samverkar i storregionala sammanhang med grannregionerna inom storregional strategisk planering i Östra Mellansverige (ÖMS 2050), och inom En bättre sits (EBS), som handlar om storregional samverkan inom transportinfrastruktur.

Läs mer om ÖMS – samverkan kring storregional planering här. 

Prioriteringar 2020

  • Strukturbild Sörmland.
  • Samverkan mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling.
  • Handlingsplan för regional fysisk planering.

Regionala planeringsunderlag

För att kunna planera för en hållbar utveckling behöver vi bra underlag. Region Sörmland bidrar med att ta fram planeringsunderlag och analyser utifrån regionala perspektiv. Här redovisas några av de underlag som använts för bland annat strukturbildsarbetet.

Uppdaterat: 22 april 2020
PJQ8